BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chojnacka Ewa (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Analiza determinant zmian poziomu zadłużenia przy wykorzystaniu regresji kwantylowej
A Quantile Regression Analysis of Debt Level Change Determinants
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 341-352, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zadłużenie, Struktura kapitału, Źródła finansowania, Regresja kwantylowa, Modele ekonometryczne
Indebtedness, Capital structure, Source of financing, Quantile regression, Econometric models
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań ilościowych mających na celu weryfikację zgodności obserwowanych struktur kapitału publicznych spółek akcyjnych w Polsce z założeniami teorii hierarchii źródeł finansowania. Inspiracją badań była zaproponowana przez L. Shyama-Sundera i S.C. Myersa konstrukcja modelu, która została rozszerzona m.in. poprzez przeprowadzenie osobnej analizy wzrostów i spadków zadłużenia oraz rozdzielenie zmiennej deficyt finansowy na dwie zmienne wskazujące na występowanie niedoboru wewnętrznych źródeł finansowania bądź nadwyżkę finansową. Do estymacji zastosowano oprócz klasycznej MNK również regresję kwantylową. Uzyskane wyniki częściowo potwierdzają wpływ niedoboru wewnętrznych źródeł finansowania na wzrost zadłużenia oraz nadwyżki finansowej na spadek zadłużenia, co jest zgodne z rozważaną teorią. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research on the factors determining the debt level in public limited companies according to pecking order theory. The econometric model proposed by L. Shyam- Sunder and S.C. Myers has been adapted and expanded for the purpose of the present analysis, i.e. completed by a separate analysis of debt level increase and decrease. Moreover, we have divided the financial deficit variable into financial surplus and internal funds shortage variables. Apart from OLS method, we adopted the quantile regression approach. In accordance with the pecking order theory, the results confirm that internal funds shortage is an important determinant of debt level increase and that the financial surplus influences debt level decrease. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Fama E.F., French K.R.: Financing Decisions Who Issues Stock?, "Journal of Financial Economics" 2005, vol. 76, nr 3.
  2. Fattouh B., Harris L., Scaramozzino P.: Non-Linearity in the Determinants of Capital Structure: Evidence from UK Firms, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=789304, dostęp 18.05.2010.
  3. Koenker R., Basset G.: Regression Quantiles, "Econometrica" 1978, vol. 46, nr 1.
  4. Koenker R.: Package 'quantreg', wersja z 5.11.2009, www.r-project.org.
  5. Kopczewska K., Kopczewski T., Wójcik P.: Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i  finansowe, CeDeWu, Warszawa 2009.
  6. Myers S.C.: The Capital Structure Puzzle, "The Journal of Finance" 1984, vol. 39, nr 3.
  7. Qiu J., Smith B.F.: A Nonlinear Quantile Regression Test of the Pecking Order Model, http://www. business.mcmaster.ca/finance/jiaping/index.html, dostęp 22.01.2009.
  8. Shyam-Sunder L., Myers S.C.: Testing Static Tradeoff Against Pecking Order Models of Capital Structure, "Journal of Financial Economics" 1999, nr 51.
  9. Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego, red. G. Trzpiot, PWE, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu