BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czemiel-Grzybowska Wioletta (Politechnika Białostocka)
Title
Rozwój przedsiębiorczości przez innowacje w Polsce wschodniej
The Businesses Development Through Innovation in the Eastern Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 353-367, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rozwój przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość, Innowacje, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Projekty innowacyjne
Entrepreneurship development, Entrepreneurship, Innovations, Operational Programme Innovative Economy, Innovative Projects
Note
streszcz., summ..
Country
Polska Wschodnia
Eastern Poland
Abstract
Realizacja priorytetowych zadań wytyczonych przez Unię Europejską i zapisanych m.in. w Strategii Lizbońskiej, polegających na podniesieniu konkurencyjności i budowaniu innowacyjnej gos podarki opartej na wiedzy można już ocenić poprzez ewaluację wykorzystanych środków na rozwój przedsiębiorczości. Przedsiębiorstwo, które nie wprowadza rozwiązań innowacyjnych lub zbyt wolno reaguje na zdarzenia zachodzące w gospodarce nie ma szansy na osiągnięcie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Źródła finansowania innowacji są zdywersyfikowane. Jednak szczególną możliwością są środki strukturalne, w tym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dostęp jest jednakowy dla przedsiębiorstw z poszczególnych województw. Celem artykułu jest analiza stopnia zainteresowania realizacją przedsięwzięć innowacyjnych przez przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu środków strukturalnych przez podmioty Polski wschodniej. Ale także inferencja uzyskanych wyników w kontekście zrealizowanych i planowanych projektów przez przedsiębiorstwa na innowacyjność. (abstrakt oryginalny)

The implementation of the priority tasks set by the European Union and recorded such The Lisbon Strategy rely on upgrading the competitiveness and building an innovative knowledge-based economy. Nowdays, we can be assessed by evaluating the resources used for development of entrepreneurship. The company which does not introduce innovations or introduce innovations too slowly there is no chance of achieving and maintaining competitive of advantage. The funding sources of innovation are diversified. However, we have the special possibility - the Structural Funds, including Operational Program Innovative Economy. Target of this article is analyze the degree of interest the implementation of innovative projects by companies which are financing from European Funds. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bojewska B.: Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, SGH, Warszawa 2009.
 2. Drucker P.: Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 3. Fundusze Unii Europejskiej a innowacyjność polskiej gospodarki, red. J. Babiak, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2008.
 4. Innowacyjność konkurencyjność, i rynek pracy w procesie transformacji polskiej gospodarki, red. W. Kasperkiewicz, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 5. Kozioł K.: Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych na tle doświadczeń Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 6. Przedpełski R.: Innowacje w sektorze nowych technologii w Polsce, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2007.
 7. Sosnowska A., Poznańska K., Łobejko S., Brdulak J., Chinowska K.: System wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, PARP, Warszawa 2003.
 8. Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 9. Portal Innowacji, www.pi.gov.pl/pl.
 10. Polska Agencja Rozwoju, www.parp.gov.pl.
 11. Portal internetowy Fundusze UE dla firm, www.dotacjeue.org.pl.
 12. Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu