BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerna-Grygiel Joanna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Inwestowanie w zrównoważony rozwój przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
Investing in Sustainable Development of Enterprises in the Knowledge-Based Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 369-383, bibliogr. 28 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Kapitał ludzki, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Enterprise sustainable development, Knowledge-based economy, Human capital, Enterprise competitiveness
Note
streszcz., summ..
Abstract
Trwały i zrównoważony rozwój przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy w coraz większym stopniu zależy od jakości czynnika ludzkiego, jakim jest wykształcenie. Gospodarka oparta na wiedzy wiąże się z podnoszeniem kwalifikacji i poziomu wykształcenia, stąd inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego stają się efektywnym wskaźnikiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Istotnym zadaniem w zrównoważonym rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy jest zatem zarówno podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji,jak i wzrost świadomości ekologicznej i poprawa skuteczności edukacji w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The sustainable development of enterprises in the knowledge-based economy is the increase in the dependence on human factor quality, which is education. The knowledge-based economy demands higher qualifications and education level, so investments in human capital development becomean effective indicator of enterprise competitiveness growth. Important targets in sustainable development of human capital of enterprises in the knowledge-based economy are both the increase of education level and qualifications, as well as higher ecological awareness and focus on the effectiveness of education about sustainable development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Błąd M., Klepacka D.: Debata nad przyszłością polskiej wsi w UE, [w:] Polska strategia w  procesie kształtowania polityki UE wobec obszarów wiejskich i rolnictwa, red. J. Wilkin, M. Błąd, D. Klepacka, IRWiR PAN, Warszawa 2006.
 2. Bontis N.: Intellectual Capital: an Exploratory Study that Develops Measures and Models, "Management Decisions" 1998, vol. 36, No. 2.
 3. Czerniachowicz B.: Koncepcja organizacji uczącej się i inteligentnej a uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego, Studia i Prace WNEiZ, No 7, Szczecin 2008.
 4. Czyż M.: Strategia wdrażania rozwoju zrównoważonego, "Ekonomia i Środowisko" No 1(16), Białystok 2000.
 5. Dess G., Picken J.: How Leading Companies Achieve Superior Performance by Leveraging Their Human Capital, American Management Association, Beyond Produktivity, New York,
 6. Gorlach K.: Rozwój obszarów wiejskich, problemy i perspektywy, Warszawa 2004.
 7. Grodzicki J.: Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 8. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji inteligentnej, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2000.
 9. Human Capital Index: Human Capital as a Lead Indicator of Shareholder Value, Watson Wyatt, Washington 2002.
 10. Janasz W.: Informacja i wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Studia i Prace" WNEiZ US, nr 7, Szczecin 2008.
 11. Jankowski T, Klimek J.: Sztuka rzeczy możliwych - czyli: polsko-szwajcarski projekt wspierania wolnej przedsiębiorczości po pięciu latach. Próba podsumowania, [w:] Agrobiznes szansą rozwoju wsi i rolnictwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 12. Juchnowicz M.: Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Warszawa 2007.
 13. Kłodziński M.: Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast, IRWiR PAN, Warszawa 2006.
 14. Korzeniewicz W.: Zarządzanie wiedzą w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, "Studia i Prace" WNEiZ US, nr 7, Szczecin 2008.
 15. Kośmicki E.: Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Poznań 2010.
 16. Kośmicki E.: Główne problemy rozwoju i ekologizacji rolnictwa polskiego w warunkach integracji z Unią Europejską, "Ekonomia i Środowisko" nr 2(17), Białystok 2000.
 17. Kozłowska B.: Koszty środowiskowe podmiotów gospodarczych i ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, [w:] Implementacyjne i aplikacyjne aspekty zrównoważonego rozwoju, red. E. Sidorczuk-Pietraszko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 18. McKenzie P., Ferrier F.: Looking Ahead: An Enterprise Information and Self-evaluation Kit, [w:] International Symposium Measuring and Reporting Intellectual Capital: Experiences, Issues and Prospects, OECD, Amserdam, June 1999.
 19. Moskal M.: Zasoby ludzkie a jakość życia na obszarach wiejskich Małopolski - koncepcja badań, "Wieś i Rolnictwo" 2006, nr 1.
 20. Popławski T.: Kształtowanie świadomości ekologicznej, "Ekonomia i Środowisko" nr 1(16), Białystok 2000.
 21. Poskrobko B.: Rola samorządów terytorialnych w kształtowaniu kapitału ludzkiego na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy, "Optimum - Studia ekonomiczne" nr 4(40), Białystok 2008.
 22. Poskrobko B.: Podstawy polityki ekologicznej, [w:] Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, red. K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, PWE, Warszawa 2001, s. 84.
 23. Urbanek I.: Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 24. Urbaniec M.: Wpływ innowacji ekologicznych na rozwój zrównoważony, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, red. E. Sidorczuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 25. Verma S; Dewe Ph.: Szacowanie wartości zasobów ludzkich, CFO, "Magazyn Finansistów" nr 4, 2004, http://cfo.cxo.pl/artykuly/45311/Szacowanie.wartosci.zasobow.ludzkich.html.
 26. Welfe W.: Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa 2007.
 27. Wronowska G.: Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki, www. konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/Wronowska-Kraków.pdf.
 28. Żuchowski I.: Wpływ świadomości idei zrównoważonego rozwoju na funkcjonowanie przedsiębiorstw, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, red. E. Sidorczuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu