BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juszczyk Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Tymiński Michał (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie)
Title
Strategie produktowe w aspekcie wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Product Strategies in the Context of Enterprise Growth Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 405-417, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategia produktu, Cykl życia produktu, Wartość przedsiębiorstwa
Enterprise management, Product strategy, Product life cycle, Enterprise value
Note
streszcz., summ..
Abstract
Efektywna strategia rozwoju jest cechą kluczową działalności gospodarczej podmiotu rynkowego. Ważnym elementem strategii produktowej jest analiza cyklu życia produktu. Pozwala ona przewidzieć zmiany cen, kosztu jednostkowego, sprzedaży i zysku w przyszłości. Zastosowano model trendu logistycznego opisujący trzy pierwsze fazy życia produktu, do analizy fazy schyłkowej wykorzystano krzywą Gompertza oraz modele logarytmiczne. W drugim etapie wybrano produkty maksymalizujące wartości sprzedaży przy ustalonym poziomie zysku. Maksymalizacja sprzedaży, a więc cash flow nie zawsze jest równoznaczna z maksymalizacją zysku. Zaproponowana konstrukcja modelu optymalizacyjnego wymaga zastosowania warunków Kuhna-Tuckera oraz funkcji Lagrange'a. W przyjętej strategii rozwoju firmy priorytetowym celem jest maksymalizacja sprzedaży. Przedsiębiorstwo powinno wprowadzać na rynek produkty zapewniające długofalowe wyrównanie strumieni finansowych. Przeprowadzone rozważania pozwalają rozwiązać problem wyznaczenia maksymalnej wartości sprzedaży w cyklu życia produktu. Prezentowaną procedurę decyzyjną zastosowano do wyboru optymalnego produktu przedsiębiorstwa odzieżowego w województwie łódzkim. (abstrakt oryginalny)

Effective strategy development is a key feature of the economic activity of operator. An important element of product strategy is analyzing the product life cycle. It allows to predict price changes, unit cost, sales and profit in the future. Logistic model was used to describe the trend of the first three phases of product life, in the forth phase was used - Gompertz'a curve and logarithmic models. In the second stage was chosen the maximize value of products at a fixed level of profit. Maximize sales and therefore cash flow is not always synonymous with maximization of profit. The proposed design optimization model requires the application of Kuhn-Tucker conditions and Lagrange function. In its development strategy the company main objective is to maximize sales. The company should bring to market products that provide long-term alignment of financial flows. Conducted considerations solve the designation of a maximum value of sales product life cycle. Presented decision making procedure used to select the optimum product of apparel companies in the Lodz Province in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chiang A.C.: Podstawy ekonomii matematycznej.
  2. Jaruga A., Nowak W., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza, Absolwent, Łódź 1999.
  3. Jaruga A., Szychta A.: Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1994.
  4. Johnson N.L., Kotz S., Blakrishnan N.: Continuous univariante distributions, Vol. II, Wiley, NY 1995.
  5. Mazurek-Łapińska K.: Badania marketingowe, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Wrocław 1999.
  6. Mynarski S.: Badania rynkowe w warunkach konkurencji, FOGRA, Kraków 1995.
  7. Orsoni J.: Marketing, Paryż 1987.
  8. Pociecha J.: Metody statystyczne w badaniach makroekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  9. Walica H.: Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 1999.
  10. Zawiślak R., Tymiński M.: The Effectiveness of Product strategies In Creating Company Value, Zeszyty Naukowe Nr 515, Wyd. US, Szczecin 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu