BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozioł-Nadolna Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorstwa
Enterprises and their R&D Financing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 419-426, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Polityka badawczo-rozwojowa, Źródła finansowania, Strategia lizbońska
R&D policy, Source of financing, Lisbon Strategy
Note
streszcz., summ..
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Tematem artykułu jest problem finansowania działalności badawczo-rozwojowej (B+R) przez przedsiębiorstwa. Cechą krajów wysoko rozwiniętych i innowacyjnych jest wysoki udział finansowania tej strefy przez przedsiębiorstwa (ok. 2/3 ogółem środków), a niski przez budżet państwa (ok. 1/3 ogółem środków). Natomiast w Polsce udział środków budżetowych w nakładach ogółem przeznaczonych na działalność B+R był zdecydowanie wyższy niż przeciętnie w krajach OECD i w 2008 roku wyniósł 56,1%. Nakłady przedsiębiorstw wyniosły zaś 26,6%. (abstrakt oryginalny)

The subject of this article is how enterprises finance their R&D. It is characteristic for highly developed and innovative countries that R&D is financed mainly by enterprises (in about 2/3) and only partly by a state budget (about 1/3). However, in Poland the situation is different compared to OECD countries: 56.1% by a budget and only 26.6% by enterprises in 2008.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela 2010.
  2. Janasz W., Kozioł K.: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
  3. Nauka i technika w 2008 roku, GUS, Warszawa 2010.
  4. Revue Elargissement, nr 44, English edition, 28 kwietnia 2003 r.
  5. Science, Technology and Innovation in Europe, 2009 edition, Eurostat.
  6. Strategia zwiększania nakładów na działalność B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej. Dokument MNiI przygotowany we współpracy z Departamentem Innowacyjności Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, marzec 2004.
  7. Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki DzU 2004, poz. 2390.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu