BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewski Mirosław (Uniwersytet Gdański)
Title
Kierunki budowy i wykorzystania modeli analityczno-finansowych w przedsiębiorstwach
Directions for the Construction and Use of Analytical Models Financial Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 427-433, rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Zarządzanie finansami, Aktywa, Pasywa, Kondycja finansowa
Financial management, Assets, Liabilities, Financial condition
Note
streszcz., summ..
Abstract
Poszukiwanie modeli oceny stopnia kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw w aspekcie podejmowanych decyzji gospodarczych jest podstawowym wyzwaniem dla zarządzających w ciągle zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Coraz częściej w polskich przedsiębiorstwach ocena działalności gospodarczej poprzedzona jest głęboką analizą bilansu i rachunku zysków i strat. Należy stwierdzić, iż jednym z najlepszych narzędzi analityczno-finansowych w zakresie określenia relacji pomiędzy wielkościami ekonomicznymi są syntetyczne modele, które w sposób logiczny prezentują określone zjawiska ekonomiczne, wychodząc od ogólnych do szczegółowych interpretacji wskaźników. (abstrakt oryginalny)

Searching for models of assessing the economic condition of enterprises in terms of economic decisions is a fundamental challenge for managers in a constantly changing market environment. Increasingly, in Polish enterprises assess economic activity is preceded by a deep-Bok analysis of balance sheet and profit and loss account. It should be noted that one of the best-edge analytical and financial tools in determining the relationship between economic values are synthetic models that logically presents certain economic phenomena, starting from general to specific interpretation of the indicators.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brigham E.F.: Podstawy zarządzania finansami, t. 1, PWE, Warszawa 1996.
  2. Krajewski M.: Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach, Oddk, Gdańsk 2008.
  3. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D.: Fundamentals of Corporate Finance, Irwin, USA 1992.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu