BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mielcarek Jarosław (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
EBITDA jako narzędzie restrukturyzacji kredytu
EBITDA as a Credit Restructuring Tool
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 443-465, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Globalizacja, Restrukturyzacja kredytu, Kredyt
Globalization, Credit restructuring, Credit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Rozwiązanie problemu dotyczącego wpływu kryzysowych zmian kluczowych czynników na EBITDA zostało przedstawione za pomocą wieloczynnikowej analizy wrażliwości. Zostały opracowane formuły na superdźwignię operacyjną EBITDA oraz liniową funkcję superdźwigni popytu dla EBITDA. Podano formułę na graniczną stopę wzrostu popytu, przy danych zmianach cen, koszów zmiennych i kosztów stałych, dla której EBITDA spada do zera i przedsiębiorstwo traci zdolność do spłaty nawet odsetek od zaciągniętego kredytu. W sytuacji, gdy w drugim roku po ukończeniu inwestycji EBITDA staje się mniejszy od kosztów obsługi kredytu niezbędna jest jego restrukturyzacja. Ustalenie nowych warunków spłaty restrukturyzowanego kredytu, wymagało podania funkcji maksymalnej stopy oprocentowania kredytu oraz odwrotnej do niej: funkcji minimalnego okresu spłaty rat kapitałowych. System zależności, charakteryzujący restrukturyzowane przedsiębiorstwo, ma jeden stopień swobody. Oznacza to, że wyznaczenie nowego okresu spłaty rat kapitałowych jednoznacznie określa maksymalną wielkość oprocentowania kredytu, a decyzja ustalająca nową wielkość oprocentowania kredytu jednoznacznie określa minimalny okres spłaty kredytu. (abstrakt oryginalny)

Impact of key variables crisis changes on EBITDA was presented with multifactor sensitivity analysis. Operational EBITDA superleverage and demand superleverage EBITDA linear function formulae were worked out. Critical demand growth rate formula for given changes of sale prices, variable and fixed cost for EBITDA to become zero was given. Enterprise loses ability to pay back even interest on a credit after such a change. In the situation where EBITDA becomes lower than debt service in the second year after investmen completion a credit restructuring becomes necessary. Maximum interest rate function and reverse to it minimal payback period function were required to be given in order to determine new credit terms. Relations system of the enterprise to be restructured has one level of freedom. It means that when a new payback period is specified it explicitly determines maximum interest rate, and vice versa decision defining a new interest rate explicitly determines minimum payback period. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Drury C.: Management And Cost Accounting, 6th edition, Thomson Learning, United Kingdom, 2004.
  2. Mielcarek J.: Analiza wrażliwości w rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Target, Poznań 2006.
  3. Mielcarek J.: Teoretyczne podstawy rachunku kosztów i zasobów - koncepcje ABC i ABM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu