BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczyk Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wpływ globalizacji na rozwój polskiego przemysłu spożywczego
The Impact of Globalization on the Development of the Polish Food Industry
Source
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 855-870, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Globalizacja przemysłu, Przemysł spożywczy, Produkty żywnościowe, Rynek żywności
Globalization of industry, Food industry, Food products, Food market
Note
summ.
Abstract
Celem publikacji jest przeanalizowanie wybranych wskaźników charakteryzujących sytuację w polskim przemyśle spożywczym oraz wskazanie najważniejszych determinant kształtujących jego obecny i przyszły rozwój. W niniejszym opracowaniu zostały wykorzystane następujące metody badawcze: metoda opisowa, analiza literatury i wnioskowanie statystyczne. Integracja Polski z UE stała się istotnym bodźcem do rozwoju przemysłu spożywczego. Zachodzące zmiany w krajowym przetwórstwie mają zarówno charakter ilościowy, jak i jakościowy. Pokazują to wybrane wskaźniki ekonomiczne, takie jak np. produkcja sprzedana, struktura branżowa produkcji czy wyniki handlu z zagranicą. Obecnie w związku z postępującym otwieraniem się polskiego rynku żywnościowego na procesy globalizacji (głównie za sprawą aktywnej działalności koncernów międzynarodowych i zwiększonego nacisku na zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego, mającego bardzo szeroki kontekst) oraz potrzebą szukania nowych miejsc zbytu dla krajowych produktów, na jego sytuację będą miały wpływ w coraz większym stopniu trendy ogólnoświatowe.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to examine selected indicators characterizing the situation in the Polish food industry and to indicate the most important determinants that shape its present and future development. In this study, the following research methods were used: a descriptive method, an analysis of literature and statistical inference. Poland's integration with the EU has become an important stimulus to the development of the food industry. Changes in the domestic manufacturing have both quantitative and qualitative meaning. This is shown by selected economic indicators, such as production sold, its branch structure and results of foreign trade. Nowadays, due to the progressive opening of the Polish food market to the processes of globalization (mainly because of the transnational corporations' activity and increased attention to food security which has a very broad context) and the need of looking for new places of distribution for domestic products, the situation of the analysed sector is going to be shaped increasingly by the global trends. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. 2011 Ranking of the Top 100 Brands, 2012 www.interbrand.com/en/best-global-brands/best- global-brands-2008/best-global-brands-2011.aspx, [dostęp: 01.03.2012].
 2. Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, 2009, red. S. Kowalczyk, SGH, Warszawa.
 3. Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości, 2008, red. J. Małysz, Wyd. ALMAMER - Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 4. Chechelski P., 2007, Korporacje transnarodowe a zatrudnienie i płace w polskim przemyśle spożywczym, Przemysł Spożywczy, nr 7.
 5. Chechelski P., 2010, Kryzys przyspieszył procesy koncentracji w przemyśle spożywczym, Przemysł Spożywczy, nr 11.
 6. Drożdż J., 2008, Liderzy branż spożywczych, Przemysł Spożywczy, nr 8.
 7. Górecka D., 2007, Nowe kierunki produkcji żywności funkcjonalnej i instrumenty jej promocji, Przemysł Spożywczy, nr 6.
 8. Handel zagraniczny styczeń-grudzień, 2007-2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 9. Inwestycje bezpośrednie - zagraniczne, 2012, www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/zib/zib. html [dostęp: 01.03.2012].
 10. Krygier K., 2011, Żywność funkcjonalna - co to dziś oznacza?, Przemysł Spożywczy, nr 5.
 11. Maleszyk E., 2010, Handel detaliczny artykułami żywnościowymi, Przemysł Spożywczy, nr 12.
 12. Mały rocznik statystyczny, 2009-2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 13. Mucha S., 2012, Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi, www.bip.min- rol.gov.pl/DesktopModules/ Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID= 1175&Tab0rgID=1467&LangId=0&AnnouncementId=14291&ModulePositionId= 1614 [dostęp: 01.03.2012].
 14. Nakłady i wyniki przemysłu, 2005-2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa,.
 15. Produkty regionalne i tradycyjne, 2012, www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty- regionalne-i-tradycyjne [dostęp: 01.03.2012].
 16. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnym, www.europarl.europa.eu/ sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+ P7-TA-2011-0297+0+D0C+XML+V0//PL [dostęp: 01.03.2012].
 17. Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, 2005-2006, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 18. Rocznik statystyczny przemysłu, 2005-2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 19. Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności, 2012, www.tuv.com/pl/systemy_zapewnie- nia_bezpieczenstwa_zywnosci.html [dostęp: 01.03.2012].
 20. Środki trwałe w gospodarce narodowej, 2005-2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 21. Urban R., Szczepaniak I., Mroczek R., 2010, Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa (synteza), IERiGZ, Warszawa.
 22. Urban R., 2009, Dostosowania polskiego przemysłu spożywczego do warunków Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Rolniczych, nr 96.
 23. Wieczorkiewicz R., 2012, Marketing: Mleczarnie płyną pod prąd, www.portalspozywczy. pl/prawo/artykuly/marketing-mleczarnie-plyna-pod-prad,18554.html [dostęp: 01.03.2012].
 24. Wigier M., 2011, Przemysł spożywczy w Polsce obecnie i w przyszłości, Przemysł Spożywczy, nr 7-8.
Cited by
Show
ISSN
2300-6153
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu