BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sempołowicz Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wdrażanie i organizacja kontroli zarządczej w polskim samorządzie na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
The Implementation and the Organization of the Management Control in a Polish Local Government on the Example of West Pomeranian Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 42, s. 161-172, tabela, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Kontrola, Samorząd terytorialny, Kontrola zarządcza
Local government units, Control, Local government, Management control
Note
summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Kontrola zarządcza stanowi ważne, w ostatnim okresie, narzędzie w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego (JST). Ideą ustawodawcy jest wprowadzenie podejścia menedżerskiego do zarządzania sektorem publicznym poprzez przejęcie metod i technik zarządzania stosowanych w sektorze prywatnym do warunków zarządzania organizacjami publicznymi. Zwłaszcza chodzi o realizację celów w perspektywie strategicznej. Czy jednostki chcą z tego narzędzia skorzystać? Jak poradziły sobie bez ustawowych wzorców z tym nowym ustawowym zagadnieniem? Celem artykułu jest identyfi kacja i ocena sposobu wdrażania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego województwa zaachodniopomorskiego. W artykule przedstawiono wyniki autorskich badań ankietowych, które obejmowały sposób wdrażania, instytucjonalizację i personalizację.(fragment tekstu)

The management control in entities of local government is a new tool - obligatory, but not formalized by the legislator - which improves the quality of management. In this situation, the implementation and the organization of the management control in a municipality have become an important issue. The purpose of the article is to identify and assess the method of implementing and organizing the management control in local government entities. Opinions about the issue were formulated on the basis of the own questionnaire research conducted in 14 municipalities of West Pomeranian Voivodeship. The subject of the detailed analysis were among others: the implementation of the management control, its institutionalisation and personalization.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 r., Dz. Urz. Min. Fin. z 2009 r., nr 15, poz. 84.
  2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fi nansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu