BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Mierniki monitorowania celów i zadań jednostki samorządu terytorialnego
The Measures of Monitoring Targets and Tasks of a Local Government Entity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 42, s. 173-184, tabela, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Budżet zadaniowy, Nowe zarządzanie publiczne
Local government, Task budget, New public management
Note
summ.
Abstract
Nowe Zarządzanie Publiczne eksponuje pomiar wyników. Wprowadzona nową ustawą o finansach publicznych kontrola zarządcza nie została sformalizowana. Akceptacja jej adekwatności, skuteczności i efektywności powoduje, że ocena systemu kontroli zarządczej dokonywana będzie przez osiągnięte cele jednostki samorządu terytorialnego jako całości. W tym kontekście najistotniejszym elementem kontroli zarządczej staje się system wyznaczania celów i zadań m.in. w samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także system monitorowania realizacji skwantyfikowanych tychże celów i zadań. Jednym z możliwych podejść do pomiaru na tym etapie jest wykorzystanie instrumentarium budżetu zadaniowego. Celem artykułu jest przedstawienie mierników budżetu zadaniowego, ich rodzajów i walorów oraz prezentacja rozwiązań występujących w budżecie zadaniowym gminy Goleniów.(fragment tekstu)

The article presents the possibility of using measures of performance budget for measuring targets and tasks of organizational entities of local governments. The theoretical reflections were supplemented with the presentation of solutions which can be found in the performance budget of Goleniów Municipality. The conclusion contains the advantages of this solution of the management control as well as the limitations. It also points to the alternative solutions, like the Performance Measurement and the Balanced Scorecard.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budżet zadaniowy, http://bip.goleniow.pl/strony/277.dhtml.
 2. Budżet zadaniowy, ttp://bip.goleniow.pl/strony/2007.dhtml.
 3. Domański K., Szołno-Koguc J.: Budżet zadaniowy. Wprowadzenie do metodologii, portal. wsiz.rzeszow.pl/plik.aspx?id=2755.
 4. Gawroński H.: Kontrola zarządcza w samorządzie terytorialnym (II): system wyznaczania celów i zadań, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/kontrola-zarzadcza-wsamorzadzie- terytorialnym-i-system-wyznaczania-celow-i-zadan.
 5. Hood Ch.: A Public Management for all Seasons?, "Public Administration" 1991, nr 1(69).
 6. http://www.budzet-zadaniowy.com/baza_miernikow/.
 7. Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik K.: Zarządzanie strategiczne, koncepcje - metody - strategie, Difin, Warszawa 2008.
 8. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
 9. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, red. T. Lubińska, Difi n, Warszawa 2009.
 10. Osborne D., Gaebler T.: Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań 2005.
 11. Rozporządzenie Rady WE nr 1605/2002, Dz. Urz. L 248 z 2002 r.
 12. Skoczylas W.: Pomiar wyników w racjonalizacji zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego (w druku).
 13. Skoczylas W.: Strategiczna karta wyników w pomiarze osiągnięć jednostki samorządu terytorialnego (w druku).
 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu