BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sulikowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Praktyczne aspekty wdrażania kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznychWdrażanie i organizacja kontroli zarządczej w polskim samorządzie na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Practical Aspects of Implementing the Managerial Control and the Risk Management in Units of the Sector of the Public Finance
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 42, s. 185-193, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Finanse publiczne, Kontrola, Kontrola zarządcza
Risk management, Public finance, Control, Management control
Note
summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadzono nowe pojęcie kontroli zarządczej. Zgodnie z art. 68 ustawy pod terminem tym należy rozumieć ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Pojawienie się nowego pojęcia wprowadziło pewien chaos, a co za tym idzie różną interpretację roli kontroli zarządczej i próby jej wdrożenia w jednostkach. Często można spotkać się ze stwierdzaniem, iż kontrola zarządcza wyparła obowiązującą do końca roku 2009 kontrolę fi nansową. Przejęła ona wiele elementów z kontroli finansowej, ale nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, iż zastąpiła ją całkowicie. Sam termin kontrola zarządcza, przetłumaczony z języka angielskiego jako management control w swojej nazwie wskazuje na słowo management, czyli zarządzanie, a nie kontrola, jak to często jest odbierane. Dlatego też bardzo ważne jest zrozumienie istoty systemu kontroli zarządczej i podjęcie takich działań, które zapewnią jej efektywne wdrożenie.(fragment tekstu)

The basic aim of the managerial control as the management functions is to achieve established purposes by managers of units of the sector of the public finance and their management most effectively. One should combine the managerial control and comprehensively understood processes of managing the unit, in addition a system of giving targets and assignments should be a crucial element of this control and of monitoring the degree of their realization. An aspiration to eliminating or reducing the risk should be a priority action of every individual. By granting it the appropriate form, it is possible to make the positive phenomenon from it. If managing will change the view about the risk management, they can carry the so-called value added into their organization. The acquired knowledge in this respect can confirm managers of individuals in the greater awareness of values which can be achieved by proper applying the risk management in practice.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hood C.C., Rothstein H.: Business Risk Management in Government: Pitfalls and Possibilities, National Audit Offi ce, London 2000.
  2. Klimczok K.M., Pikos A.M.: Percepcja ryzyka a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 12.
  3. Kowalczyk E.: Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych, Preesscom, Wrocław 2010.
  4. Kuc B.R.: Kontrola jako funkcja zarządzania, Difin, Warszawa 2009.
  5. Milk C.: Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000.Budżet zadaniowy, http://bip.goleniow.pl/strony/277.dhtml.
  6. McNamee D.: Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 2004.
  7. Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego - IIA.
  8. Pomarańczowa księga Zarządzanie ryzykiem - zasady i koncepcje, HM Treasury, październik 2004.
  9. Puchacz K.: Nowe Standardy Kontroli Zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu