BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Młodzik Ewelina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Pomiar ryzyka jako nieodłączny atrybut pracy audytora wewnętrznego na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa
The Risk Measurement as an Inseparable Attribute of Internal Auditor Work on The Example of Xyz City Office
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 42, s. 223-238, tabela, bibliogr. 28 poz.
Keyword
Ryzyko, Audyt wewnętrzny
Risk, Internal audit
Note
summ.
Abstract
Niezależnie od celów istnienia danej organizacji realizowanie jej szczegółowych zamierzeń zdeterminowane jest przez szereg trudnych do przewidzenia i precyzyjnego określenia czynników. Pomocnym narzędziem w wyprzedzaniu negatywnych zdarzeń i przeciwdziałaniu ich skutkom może okazać się instytucja audytu wewnętrznego, stanowiąca istotne wsparcie dla jednostki w rozpoznaniu i analizie znaczących zagrożeń oraz w usprawnieniu systemów kontroli i zarządzania ryzykiem. Proces identyfikacji i oceny ryzyka jest nierozerwalnie związany z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w sektorze publicznym. Towarzyszy audytorowi na każdym etapie jego pracy, począwszy od planowania strategicznego, poprzez przygotowanie rocznego planu audytu, kończąc na realizacji poszczególnych zadań audytowych.(fragment tekstu)

The internal audit and quality audits, despite significant differences originating from limitations of the size and complexity of the tasks, are strictly coordinated and, as far as possible, mutually complement each other in order to provide the unit director with assurance that the implemented and kept management control system allows the organization to successfully achieve its aims. Merging responsibility of the Internal Audit Team for realization the internal audit and quality audits allowed to prepare both plans on the basis of the mutually performed risk analysis, and in the result better coordination of work and preparation of the cumulative report, based on a research material covering a much wider scope than it was possible to achieve in case of the internal audit.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cocyk K.: Jak skutecznie zarządzać ryzykiem w firmie, "Gazeta Prawna" 2008, nr 124.
 2. Czerwiński K.: Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa 2004.
 3. Dublaszewski M.: Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym, "Gazeta Prawna" 2008, nr 94.
 4. Glumińska-Pawlic J.: Prawne uregulowania kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w polskich samorządach, www.um.katowice.pl.
 5. Kaczmarek T.T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2006.
 6. Knedler K., Stasik M.: Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości, Łódź 2005.
 7. Kuc B.R.: Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2002.
 8. Kufel T.: Ryzyko i jego analiza na potrzeby audytu wewnętrznego, w: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2007.
 9. Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego. Załącznik do komunikatu nr 8 Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora fi nansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. 2010, nr 5, poz. 24.
 10. Nahotko S.: Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Ofi cyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
 11. Olejniczak A.: Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych - podstawy prawne, standardy i sposób efektywnego przeprowadzenia, "Skarbnik i Finanse Publiczne" 2009, nr 5.
 12. Plan audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Krakowa na rok 2007, www.bip.krakow.pl.
 13. Plan audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Krakowa na rok 2008, www.bip.krakow.pl.
 14. Plan audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Krakowa na rok 2010, www.bip.krakow.pl.
 15. Plan strategiczny audytu wewnętrznego na lata 2009-2013 w Urzędzie Miasta Krakowa, www.bip.krakow.pl.
 16. Po co nam kontrola zarządcza w administracji?, www.corpgov.blox.pl.
 17. Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.
 18. Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, t. 1, red. H. Grocholski, Instytut Rachunkowości i Podatków, Warszawa 2004.
 19. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego, Dz.U. nr 21, poz. 108.
 20. Sawicki K., Winiarska K.: Badanie sprawozdań finansowych w warunkach funkcjonowania audytu i kontroli wewnętrznej, KIBR, Warszawa 2006.
 21. Sołtyk P.: Zarządzanie ryzykiem w samorządach, "Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA" 2009, nr 7.
 22. Sprawozdanie - Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w 2007 roku, Ministerstwo Finansów Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego, Warszawa 2008.
 23. Szemraj M.: Zarządzanie ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych, "Biuletyn Finanse Publiczne" 2007, nr 10.
 24. Tyka A.: Poradnik audytora wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych. Tryb postępowania, dokumentacja, ODDK, Gdańsk 2005.
 25. Winiarska K.: Audyt wewnętrzny 2008, Difin, Warszawa 2008.
 26. Załącznik nr 3 do Planu audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Krakowa na rok 2007, www.bip.krakow.pl.
 27. Załącznik do Zarządzenia nr 44/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Krakowa, www.bip.krakow.pl.
 28. Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004/2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu