BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rojek Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Fuzje i przejęcia w procesach kreowania wartości przedsiębiorstw
Mergers and Acquisitions in the Processes of Enterprise Value Creation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 587-596, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Fuzje i przejęcia, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
Mergers and acquisitions, Creating company's value, Enterprise development
Note
streszcz., summ..
Abstract
Procesy fuzji i przejęć przedsiębiorstw są współcześnie postrzegane jako podstawowe elementy rozwoju zewnętrznego podmiotów funkcjonujących w gospodarce rynkowej. Idea tych procesów polega na tym, aby wspólnie działać efektywniej niż dotychczas i na większą skalę, maksymalizując jednocześnie obustronne korzyści. Stwarza to potencjalne szanse nie tylko na rozszerzenie udziałów rynkowych, lecz również na obniżkę kosztów i poprawę rentowności. Fuzje i przejęcia mogą byćzatem efektywnym sposobem poprawy wyników i zwiększenia wartości rynkowej przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że umożliwiają osiąganie i maksymalizowanie efektów synergicznych między partnerami. Są one zatem wynikiem przyjętego sposobu postrzegania i realizacji aktywnej strategii rozwoju przedsiębiorstw, zakotwiczonej, zgodnie z dominującą obecnie w obszarze ekonomiki przedsiębiorstw tendencją, w koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa. W referacie zaprezentowano motywy przeprowadzania fuzji i przejęć oraz problematykę związaną z osiąganiem efektów synergii z nimi związanych, szczególnie w kontekście realizacji koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The processes of enterprise mergers and acquisitions are perceived today as basic elements ofexternal development of entities functioning in the market economy. The idea of these processes is, among others things, to act together more effectively than so far and to a greater scale, maximizing mutual benefits at the same time. It creates potential chances not only to extend market shares but also to reduce costs and improve profitability. Hence, mergers and acquisitions may be an effective way to improve performance and increase the market value of an enterprise, provided that they enable to achieve and maximize synergy effects between partners. Thus, they are a result of the adopted way of perceiving and realizing an active strategy of enterprise development, anchored, in accordance with the presently dominating tendency in the area of enterprise economics, in the concept of enterprise value management. The paper presents reasons for conducting mergers and acquisitions, and the problems related to achieving synergy effects connected with them, especially in the context of the realization of enterprise value management concept.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Copeland T., Koller T., Murrin J.: Wycena - mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
 2. Czerwonka L.: Analiza opłacalności połączeń przedsiębiorstw, "Kwartalnik Nauk o  Przedsiębiorstwie" 2008, nr 2.
 3. Duraj J.: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1996.
 4. Lewandowski M.: Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, WIG-Press, Warszawa 2001.
 5. Malinowska U.: Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001.
 6. Marcinkowska M.: Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 7. Nita B.: Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 8. Penc J.: Encyklopedia zarządzania, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2008.
 9. Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 10. Szczepankowski P.: Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 11. Szczepankowski P.: Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 12. Sudarsanam S.: Fuzje i przejęcia, WIG-Press, Warszawa 1998.
 13. Szpringer W.: Alianse strategiczne, fuzje i przejęcia, [w:] Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999.
 14. Zając Cz.: Przejęcia i fuzje jako procesy zmian w przedsiębiorstwie, [w:] Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu