BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żak Agata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ekonomiczne skutki fuzji przedsiębiorstw na przykładzie wybranej spółdzielni mleczarskiej OSM Opole Lubelskie
Economic Impact of Mergers Base on the Case Study of Dairy Cooperative OSM Opole Lubelskie
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 625-636, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Fuzje i przejęcia, Przemysł mleczarski
Mergers and acquisitions, Dairy industry
Note
streszcz., summ..
Abstract
Konieczna koncentracja w przemyśle mleczarskim może być realizowana poprzez fuzje. W artykule przeprowadzono analizę zmian w strukturze majątku oraz rachunku zysków i strat. Przeanalizowano kształtowanie się wskaźników w kolejnych latach po połączeniu w celu zbadania wpływu fuzji na efektywność finansową spółdzielni. Przeprowadzona analiza wykazała, że spółdzielnia po połączeniu w łatwiejszy sposób może reagować na zmiany zachodzące na rynku. (abstrakt oryginalny)

The necessary concentration in the dairy industry can be achieved through mergers. The paper analyzes changes in the structure of assets and profit and loss account of researched cooperative OSM Opole Lubelskie. There was analyzed the development of the indicators in the years after the merger in order to examine the impact of mergers on the financial performance of cooperative. The analysis showed that the cooperative after the merger in an easier way may react to changes in the market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kobielska Z.: Mleczne fuzje, "Rynek", październik 2008.
  2. Lewandowski M.: Fuzje i przejęcia jako metody wzrostu przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
  3. Pietrzak M., Baran J., Chojnowska M.: Fuzje i przejęcia jako alternatywa wzrostu organicznego. Zagadnienia teoretyczne i wyniki badań empirycznych w sektorze mleczarskim, VI Forum: "Polska spółdzielczość mleczarska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia", Augustów, 25-27.09.2008.
  4. Pietrzak M., Dworniak J.: Fuzje i przejęcia w warunkach kryzysu w sektorze mleczarskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2010.
  5. Prawo spółdzielcze 2003, Wydawnictwo Sto, Bielsko-Biała 2003.
  6. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  7. Siudek T.: Analiza finansowa podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu