BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Młynarczyk Piotr Janusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zarządzanie ryzykiem na potrzeby kontroli zarządczej na przykładzie wojskowej jednostki budżetowej
Management Risk in the Management Control in Military Budgetary Unit
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 42, s. 239-252, tabela, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Kontrola, Wojsko, Kontrola zarządcza
Risk management, Control, Army, Management control
Note
summ.
Abstract
Dnia 1 stycznia 2010 roku zaczęły obowiązywać zapisy ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ustawa wprowadziła szereg nowatorskich uregulowań dotyczących między innymi funkcjonowania audytu wewnętrznego, formułując na nowo jego definicję, zmieniając warunki uprawniające do wykonywania zawodu audytora oraz wprowadzając nowe pojęcie - kontrola zarządcza. W myśl postanowień cytowanej ustawy kontrola zarządcza w jednostkach sfery finansów publicznych obejmuje wszystkie obszary działalności jednostki i jest skutecznym narzędziem wspomagającym zarządzanie jednostką budżetową1.Na podstawie komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.wprowadzono 5 standardów kontroli zarządczej, z których jeden z najważniejszych brzmi: cele i zarządzanie ryzykiem2.(fragment tekstu)

Management risk and his new functioning presents him within the management control in military budgetary unit theme of the present article but exerting is purpose, that forceful management risk assures adequate functioning by command , effective and forceful management control and correspondence of operation with regulations right, internal procedures and protection of stock.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Skoczylas W.: Wykorzystanie wskaźników i systemu wskaźników w controllingu, w: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 2. Sławińska-Tomtała E.: Kontrola zarządcza w sektorze publicznym, C.H. Beck, Warszawa, 2010,
 3. Szymański K.: Wyzwania logistyki w 2011 r., "Przegląd Logistyczny", marzec 2011, nr 1.
 4. Winiarska K.: Wstęp, w: Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, PWE, Warszawa 2010.
 5. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora fi nansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
 6. Lipiec-Warzecha L.: Dochody własne jednostek budżetowych a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, http://finanse publiczne.Pl/artykuł, 3/2007.
 7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240, ze zm.
 8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn., Dz.U. 2009 nr 152, poz. 1223, ze zm.
 9. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2004, nr 241, poz. 2416, ze zm.
 10. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, Dz.U. 2003 nr 179, poz. 1750, ze zm.
 11. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych, Dz.U. 2005 r., nr 14, poz. 114, ze zm.
 12. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi nansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104, ze zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu