BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaleska Beata (Politechnika Koszalińska)
Title
Analiza ryzyka działalności gminy
Risk Analysis of Community Activity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 42, s. 253-263, tabele, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Jednostka sektora finansów publicznych, Sektor finansów publicznych, Ryzyko, Gmina
Public finance sector units, Public finance sector, Risk, District
Note
summ.
Abstract
Obszary działalności gminy charakteryzują się ryzykiem wystąpienia zdarzeń, które mogą przeszkodzić w realizacji wyznaczonych celów i zadań.W artykule przedstawiono zasady funkcjonowania gminy i realizowane przez nią zadania. Opisano krótko metody analizy ryzyka i na podstawie metody matematycznej, z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego, wyznaczono poziom ryzyka w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania gminy X na 2010 rok. Obszary charakteryzujące się największym poziomem ryzyka zostały wybrane przez audytora wewnętrznego do rocznego planu audytu. (fragment tekstu)

Risk is inseparably connected with the activity in both the private company sector, aim of which is the profit and the public finance sector units, of which the primary aim is to satisfy social needs. The purpose of the article is to present issues related to risk of the community activities, and also to show methods of determination and analysis of the risk in various areas of activity of this unit. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Filipiak B.: Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008.
 2. Gumińska-Pawlic J., Sawicka K.: Budżet jednostki samorządu terytorialnego, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2002.
 3. Judkowiak A., Zaleska B.: Wybrane zagadnienia dotyczące ryzyka w audycie wewnętrznym, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 16, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 4. Patrzałek L.: Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 5. Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, marzec 2003.
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów, Dz.U. nr 211, poz. 1633, z późn. zm.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfi kacji wydatków strukturalnych, Dz.U. nr 44, poz. 255.
 8. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja RP, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
 9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza, Dz.U. 2001, nr 46, poz. 499, z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz.U. nr 223, poz. 1458, z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz.U 2005, nr 4, poz. 114, z późn. zm.
 14. Winiarska K., Kaczurak-Kozak M.: Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu