BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Blachowski Damian (Politechnika Łódzka)
Title
Ryzyko pogodowe i pogodowe instrumenty pochodne w przedsiębiorstwach energetycznych
Weather Risk and Weather Derivatives in Energy Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 639-648, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zarządzanie finansami, Instrumenty pochodne, Ryzyko pogodowe, Przedsiębiorstwo energetyczne, Pogodowe instrumenty finansowe
Financial management, Derivatives, Weather risk, Energy distribution companies, Weather financial instruments
Note
streszcz., summ..
Abstract
Konsekwencją globalizacji jest również wzrost ryzyka. Wiąże się to z rosnącą konkurencyjnością, która jest efektem właśnie globalizacji i postępu technicznego. Jest wiele rodzajów ryzyka i wiele możliwości jego klasyfikacji. Jednym z wyszczególnionych rodzajów ryzyka jest ryzyko pogodowe i ten typ ryzyka jest tematem tego opracowanie. Jak wiadomo pogoda jest czynnikiem, który ma bardzo odczuwalny wpływ na działanie wielu przedsiębiorstw, a nawet całych sektorów gospodarki. Pomimo to nie poświęca się mu tak wiele uwagi, jak np. ryzyku rynkowemu. Wobec tego zasadne jest zanalizowanie sposobu zabezpieczania się, eliminowania, ograniczania ryzyka pogodowego. Jednym z instrumentów służących neutralizowaniu ryzyka pogodowego są pogodowe instrumenty pochodne. Dobrym przykładem do analizy ryzyka pogodowego i derywatów pogodowych są przedsiębiorstwa energetyczne. (abstrakt oryginalny)

The consequence of globalization is also increase of risk. This involves increasing competitiveness, which is the effect of globalization and technological progress. There are many risks and many opportunities for its classification. One of the specific types of risk is the weather risk and this is the focus of this paper. As we all know weather is a factor that has a very significant impact on the operation of many businesses and even whole sectors of the economy. Although it is not paid so much attention as the market risk, therefore it's reasonable to analyze this type of risk and how to hedge, eliminate, limiting weather risk. One of the instruments to neutralize the weather risk are weather derivatives. A good example of a weather risk and weather derivatives analysis are energy companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Banks E.: Weather Risk Management, Palgrave 2002.
  2. Burnecki K., Kukla G.: Instrumenty finansowe na ryzyko pogodowe.
  3. Clemmons L.: Introduction to Weather Risk Management, [w:] Weather Risk Management. Markets, products and applications, red. E. Banks, Palgrave, Nowy Jork 2002.
  4. Dutton J.: The Weather in Weather Risk, [w:] Climate Risk and the Weather Market, red. B. Dischel, Risk Books 2002.
  5. Preś J.: Zarządzanie ryzykiem pogodowym, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.
  6. Preś J., Piejak P.: Derywaty pogodowe - parasol dla firmy, "Portfel.pl" 2010, nr 2.
  7. Socik A.: Analiza ryzyka w firmie, "Rynek Terminowy" 2000 , nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu