BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bożek Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Identyfikacja czynników ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym
Identification of Risk Factors in the Process of Risk Management in Insurance Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 649-658, rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem
Risk management, Insurance companies, Enterprise Risk Management (ERM)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zwieńczeniem rozwoju procesu zarządzania ryzykiem, w rozumieniu zintegrowanego zarządzania ryzykiem (ERM), są międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem. Standaryzowana ścieżka zarządzania ryzykiem ma zastosowanie i winna być implementowana także w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych, w tym także na etapie identyfikacji ryzyka. Identyfikacja czynników ryzyka stanowi szeroko pojmowany zakres działań podejmowanych po to, aby zdiagnozować możliwie kompletny portfel ryzyka w przedsiębiorstwie. Tak jak odbywa się to w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym, w którym jednoznacznie zidentyfikować można zewnętrzne i wewnętrzne czynniki ryzyka. (abstrakt oryginalny)

Culminates in the development of risk management process within the meaning of enterprise risk management are international risk management standards. The standardized path of risk management is applicable and should be implemented also in insurance companies, including risk identification stage. Identification of risk factors is widely understood the scope of activities undertaken with a view to diagnose the possible complete portfolio risk in the enterprise. Just as is done in an insurance company, which can clearly identified internal and external risk factors.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atkins D., Bates I.: Insurance, Global Professional Publishing, London 2008.
 2. AS/NZS 4360:2004 Risk Management, Australian/New Zealand Standard 2004.
 3. Bożek S.: Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w warunkach ryzyka. Standaryzacja zarządzania ryzykiem, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010.
 4. Bożek-Węglarz S.: Risk Management Process - Allocate an Appropriate Method by Means of Using a Risk Management Matrix, [w:] The Insurance of Catastrophic Risk in the European Union and the Global Changes, red. I. Jędrzejczyk, S. Bożek-Węglarz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 5. Bożek-Węglarz S.: Inwestycyjna działalność przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w Europie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 6. Dorfman M.: Introduction to Risk Management and Insurance, Ninth Edition, Pearson Prentice Hall, 2008.
 7. Frame J.D.: Managing Risk in Organizations. A Guide for Managers, Jossey-Bass Wiley Inprint 2003.
 8. Gąsiorkiewicz L.: Finanse zakładów ubezpieczeń majątkowych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 9. Harrington S., Niehaus G.: Risk Management and Insurance, McGraw-Hill/Irwin, International Edition 2004.
 10. Pickett S.: Auditing the Risk Management Process, John Wiley and Sons, Inc. Hoboken, New Jersey 2005.
 11. Rejda G.E.: Principles of Risk Management and Insurance, Eleventh Edition, Addison Wesley, 2010.
 12. Ronka-Chmielowiec W.: Ryzyko jako przedmiot ubezpieczenia, [w:] Ubezpieczenia. Rynek i  ryzyko, red. W. Ronka-Chmielowiec, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 13. Ronka-Chmielowiec W.: Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń, [w:] Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 14. Skipper H., Kwon W.,: Risk Management and Insurance. Perspectives in a Global Economy, Blackwell Publishing 2007.
 15. Standard dla zarządzania ryzykiem, FERMA (AIRMIC, ALARM, IRM), 2002.
 16. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym - zintegrowana struktura ramowa, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), PIKW, PIB, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu