BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baran Grzegorz, Marzec Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Poszukiwanie nowych sposobów społecznej legitymizacji misji obecność przez zaufanie
In Search of New Ways of Mission Social Legitimacy. The Pres-Ence Through Trust
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 23-35, bibliogr. poz. 21
Keyword
Misja przedsiębiorstwa, Zaufanie, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Enterprise mission, Trust, Corporate Social Responsibility (CSR)
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przyjęto tezę, że podstawą społecznej legitymizacji misji jest budowanie relacji zaufania, zarówno wewnątrz organizacji jak i organizacji z otoczeniem. Ten sposób myślenia współgra z koncepcją marketingu opartego na misji, w przypadku którego organizacja nie może działać jedynie dla zysku, ale powinna realizować potrzeby szerszej społeczności i działać z pożytkiem dla społeczeństwa. W artykule podjęto próbę udowodnienia powyższej tezy, a za cel przyjęto znalezienie powiązania pomiędzy społeczną legitymizacją misji a zaufaniem. Analiza roli misji w zarządzaniu organizacjami oraz jej powiązania ze społeczną legitymizacją i zaufaniem ze strony interesariuszy pozwoliła udowodnić postawioną tezę. Przedstawienie podstawowych rodzajów zaufania, jego elementów składowych oraz czynników kształtujących relacje zaufania w organizacji uzupełniły przeprowadzoną analizę i przyczyniły się do pełnej realizacji przyjętego w artykule celu. (abstrakt oryginalny)

The paper adopted the hypothesis that the social basis of mission legitimacy is building relationships based on trust, both within the organization and with its environment. This way of thinking fits with the concept of mission based marketing. In the case of mission based marketing organization cannot operate only for profit, but should meet the needs of the wider community and act to benefit society. The article attempts to prove this hypothesis, and its aim is to find the link between the social legitimacy of the mission and trust. Analysis of the role of mission in the management and its links with social legitimacy and stakeholder trust helped to prove the hypothesis. Presentation of the basic types of trust, its components and the factors influencing the rela-tionship of trust in the organization completed the analysis undertaken in the article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baetz M. C., Bart Ch. K., Developing Mission Statements Which Work, Long Range Planning, Vol. 29, No. 4, 1996.
 2. Bart Ch. K., Industrial Firms and the Power of Mission, Industrial Marketing Management, No. 26, 1997.
 3. Bartkus B., Glassman M., McAfee R. B.,Mission Statements. Are They Smoke and Mirrors?, Business Horizons, November - December 2000.
 4. Bludnik I., Rachocka I., Racjonalność decyzji konsumenta w Keynesowskim rynku
 5. stałych nabywców A.M. Okuna, http://mikro.univ.szczecin.pl /bp/pdf/89/13.pdf. Brassington F., Pettitt S., Principles of Marketing, Prentice Hall, UK 2000.
 6. Covey S.M., Merrrill R., Szybkość zaufania. Jak dzięki zaufaniu przyspieszyć sukces w biznesie, Rebis, Poznań 2009.
 7. David F. R., How Companies Define Their Mission, Long Range Planning, No. 22, 1989.
 8. Davies S., Glaister K., Business School Mission Statements - The Bland Leading the Bland?, Long Range Planning, August 1997.
 9. Desphande R., Webster F. E., Organizational Culture and Marketing: Defining the Research Agenda, Journal of Marketing, No. 53 (January), 1989.
 10. Drucker P., Management. Tasks, Responsibilities and Practices, Harper and Row, New York 1973.
 11. Drucker P., Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka, Fundusz Współpracy, Warszawa 1995.
 12. Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A. , Wańtuchowicz M., Zaufanie w zarządzaniu pracownikami wiedzy, http://www.e-mentor.edu.pl /artykul/index/numer/27/id/598.
 13. Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 14. Hardin R, Zaufanie, SIC, Warszawa 2009.
 15. Kotler Ph., Armstrong C., Saunders J., Wang V., Marketing. Podręcznik Europejski, PWE, Warszawa 2002.
 16. Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 17. Królak-Wyszyńska K., Pomocna dłoń zaufania, http://kadry.nf.pl/Artykul/7579/Pomocna-dlon-zaufania-czesc-II/komunikacjareputacja- transfer-wiedzy-zarzadzanie-wiedza.
 18. Lewicka - Strzałecka A., Zaufanie w relacji konsument - biznes, Prakseologia 2003 nr 143.
 19. Pawłowska B., Lundén B., Marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. BL Info Polska, Gdańsk 2004.
 20. Rydel M. (red.), Komunikacja marketingowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001.
 21. Williamson O.E., The Mechanisms of Governance, Oxford University Press, New York 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu