BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chudy Katarzyna (Politechnika Częstochowska), Siedlecka Urszula (Politechnika Częstochowska)
Title
Determinanty zainteresowania CSR a konkurencyjność przedsiębiorstwa - zestawienie macierzowe
Determinants of Csr Interest and Enterprise Competitiveness - Matric Juxtaposition
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 37-47, rys., bibliogr. poz. 13
Keyword
Społeczna odpowiedzialność, Konkurencja, Przedsiębiorstwo
Social Responsibility, Competition, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw stała się tematem wielu opracowań naukowych jak i zwiększonej aktywności przedsiębiorstw w jej zakresie. Przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają fakt, iż włączenie do zarządzania przedsiębiorstwem koncepcji społecznej odpowiedzialności jest istotnym elementem decydującym o przyszłości organizacji na rynku. Celem poniższego artykułu jest przedstawienie głównych determinant zainteresowania się koncepcją społecznej odpowiedzialności przez współczesnych przedsiębiorców w turbulentnym otoczeniu. (abstrakt oryginalny)

Corporate social responsibility has become the subject of many scientific studies as well as increased activity of the companies in its field. Companies increasingly recognize the fact that the inclusion of the business management concept of social responsibility is an important factor determining the future of the organization in the market. The aim of this paper is to present the main determinants of interest in the concept of social responsibility by businesses in today's turbulent environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bakier B., Weredyk K., Istota i mechanizm konkurencyjności. W: Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej. Red. J. Grabowiecki, H. Wnorowski. Wydawnictwo Uniwersytet w Białymstoku. Białystok 2000.
 2. Baseline Study on CSR Practices in the New EU Member States and Candidate Countries, United Nations Development Programme, June 2007.
 3. Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu w relacjach pracy. Wdrażanie wartości prawnych jako podstawowe zobowiązanie przedsiębiorcy, Problemy zarządzania, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, vol.8, nr 2 (28), 2010.
 4. Bolonek R., Makroekonomiczna wartość oceny konkurencyjności w analizach czynnikowych, W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku. Innowacyjność i konkurencyjność, red. nauk. S. Lis. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 5. Corporate Responsilibity: Strategy, management and value - How PwC and help, www.pwc.com (odczyt. 18.08.2008 r.).
 6. Duraj J., Wymiary analityczne społecznej odpowiedzialności, W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią a praktyką, red. nauk. H. Jagoda, J. Lichtarski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 7. Klimczak B., Etyka gospodarcza. W: Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, red. nauk. W. Gasparskiego, A. Lewickiej - Strzałeckiej, D. Miller. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, Fundacja "Wiedza i działanie" im. L. Von. Milesa i T. Kotarbińskiego. Warszawa 1999.
 8. Paliszkiewicz J., Sobolak L., Dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do informacji, w: Nowoczesne przedsiębiorstwo, red. nauk. S. Trzcieliński. Wydawnictwo IIZP. Poznań 2005.
 9. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2003.
 10. Pogonowska B., Wojtasiewicz L., Podstawowe informacje o idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W: Społeczna odpowiedzialność biznesu. Red. L. Wojtasiewicz, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
 11. Reiljan J., Hinrikus M., Ivanov A., Key Issues in Defining ald Analysing the Competi tiveness of a Country, University of Tartu 2000.
 12. Stachowicz - Stanusch A., Zarządzanie odpowiedzialnością społeczną w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka polskich przedsiębiorstw. W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna, Red. K. Zimniewicza. Zeszyty Naukowe 81. Wydawnictwo Naukowe AE w Poznaniu. Poznań 2006.
 13. Urbaniak M., Znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w doskonaleniu działań organizacji, "Problemy jakości" 2007/6.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu