BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Duda Joanna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Strategie finansowania działalności inwestycyjnej polskich msp na rynku unii europejskiej
Msp. Financing Strategies of Polish Smes' Investment Activities on the European Union Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 49-59, tab., bibliogr. poz. 9
Keyword
Inwestycje, Finansowanie inwestycji
Investment, Investment financing
Note
streszcz., summ..
Abstract
Streszczenie: ze względu na fakt, że małe i średnie przedsiębiorstwa są siłą napędową gospodarki, to ich działalność, w szczególności, finansowa i inwestycyjna jest przedmiotem szeregu badań i dyskusji. Mówi się o niskim stopniu konkurencyjność tych przedsiębiorstw, co w główniej mierze jest związane z problemami pozyskania kapitałów ze źródeł zewnętrznych na działalność inwestycyjną. Dlatego też, w niniejszym referacie przedstawio strukturę inwestycji oraz źródła finansowania działalności polskiego i małopolskiego sektora MSP. W związku z tym, że akcesja Polski do UE stworzyła przedsiębiorcom nowe możliwości pozyskania środków finansowych z funduszy unijnych, w drugiej części referatu zaprezentowano wyniki badań własnych autorki przeprowadzone w dwóch grupach małopolskich MSP, które aplikowały o środki z funduszy Unii Europejskiej. Celem tych badań było określenie strategii finansowania działalności inwestycyjnej tej grupy przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Due to the fact that small and medium enterprises are a driving force for the economy, their activity, particularly financial and investment one, is the subject of many studies and discussions. It is said that the competiveness level of those enterprises is low, what is mainly related to the problems with gaining capital for investment activities from external sources. That is why in the presented paper the investment structure and financing sources of SMEs' sector activities in Poland and Malopolska is shown. Because Polish accession to the EU created new chances for gaining capital from EU funds by entrepreneurs, the second part of the paper presents the results of surveys conducted by the author in two groups of SMEs in Malopolska that had applied for European Union funds. The goal for this research was to define the financing strategy of investment activities in enterprises belonging to those two groups. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Duda J., Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw polskich z sektora MSP, [w:] prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2009.
  2. Kopycińki P., Mamica Ł., Raport z badania popytu na innowacje w ramach projektu "Rynek innowacji w Małopolsce", AE Kraków, Kraków, 2006.
  3. Monitoring kondycji sektora MSP, PKPP Lewiatan, Warszawa 2006.
  4. Monitoring sektora MSP, PKPP Lewiatan, Warszawa 2004.
  5. Monitoring sektora MSP, PKPP Lewiatan, Warszawa, 2009.
  6. Okoń - Horodyńska E., Narodowy system innowacji w Polsce, AE w Katowicach, Katowice 1998.
  7. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006- 2007, (red.) 9. Żołnierski A., Zadura-Lichota P, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
  8. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008- 2009, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
  9. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa- Kraków 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu