BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głażewska Iwona (Politechnika Warszawska), Chrzanowski Andrzej (Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University)
Title
Rola strategicznej karty wyników w procesie zamykania luki wartości
The Role of the Balanced Scorecard in a Process of Closing of Value Gap
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 77-90, rys., bibliogr. poz. 9
Keyword
Strategiczna Karta Wyników, Wartość ekonomiczna
Balanced Scorecard (BSC), Economic value
Note
streszcz., summ..
Abstract
Dążenie do wzrostu wartości przedsiębiorstwa pozwala na budowanie silnej pozycji rynkowej i siły finansowej organizacji oraz tworzenie wartościowych relacji ze wszystkimi interesariuszami Różnica między wartością aktualną - wynikającą z bieżącej wyceny - oraz wartością potencjalną, możliwą do osiągnięcia w przyszłości gdyby dążyło ono do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy nazywana jest luką wartości. Celem artykułu jest wskazanie na możliwość wykorzystania Strategicznej Karty Wyników (ang. - the balanced scorecard) w procesie zamykania luki wartości. Autorzy opracowania zwracają także uwagę na rolę wątków strategicznych w skoordynowania inicjatyw strategicznych i programów doskonalenia procesów strategicznych i fundamentalnych. (abstrakt oryginalny)

The endeavour to the growth of the enterprise value allows build a strong market rating, organizations financial power and creation of valuable relationships for steakholders. The difference between current value as a result of current pricing and potential value have been possible to achieve in a future if it would have tend to maximization of the value for shareholders is called a value gap. The article shows a capability of utilization of the Balanced Scorecard in the process of closing of the value gap. The authors of the paper have returned to the note of the role of strategic threads with coordinating of strategic initiatives and programs of improving of strategic and fundamental processes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  2. Kaplan R.S., Norton D.P., Czy niematerialne zasoby współgrają ze strategią twojej firmy?, Harvard Business Review Polska, kwiecień 2004.
  3. Kaplan R.S., Norton D.P., Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWM, Warszawa 2010.
  4. Morgan M., Lewitt R.E., Malek W.: Skuteczne wdrażanie strategii. PWN Warszawa 2010.
  5. Moore G.A., Aby osiągnąć sukces w perspektywie długookresowej, skoncentruj się na celach średniookresowych, "Harvard Business Review Polska", marzec 2008.
  6. Orzechowski R., Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.
  7. Pniewski K., Bartoszewicz B.: Kreowanie wartości jako cel nadrzędny. W: Value Based Management. Praca zbiorowa pod red. A. Szablewskiego, K.Pniewskiego, B. Bartoszewicza. Wyd. Poltext, Warszawa 2008.
  8. Treacy M., Wiersema F., The Discipline of Market Leaders: Choose Your Customers, Narrow Your Focus, Dominate Your Market, Basic Books, New York 1995.
  9. Zemke R., Anderson K., Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu