BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łatuszyńska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Borawski Mariusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Technologia informacyjna a rozwój regionu
Information Technology and Development of a Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 243-258, rys.,wykr., tab., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Nauka szansą rozwoju regionu
Keyword
Region, Przedsiębiorstwo informatyczne, Rynek informatyczny
Region, IT enterprises, Information technology (IT) market
Note
summ.
Abstract
O poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w tym także o jego pozycji w ujęciu międzynarodowym, decydują różnorakie zasoby i potencjał wewnętrzny1. Można je pogrupować w zestawy czynników o charakterze ekonomicznym, społecznym, ekologicznym, politycznym i wreszcie technicznym oraz technologicznym. Wszystkie są ważne, jednak w ostatnich latach szczególnie istotne okazały się czynniki technologiczne. Rada Europy konsekwentnie od roku 2000 wskazuje, że jednym z kluczowych czynników społeczno-gospodarczego, a także politycznego sukcesu regionów Unii Europejskiej jest właściwe wykorzystanie technologii informacyjnej.(fragment z tekstu)

The development of a given country or a region and its position in an international arena are determined by various resources and internal potential. The efficient use of information technology is one of key factors determining the socio-economic development and political success. The extent to which the country or the region has been informatized is one of measures defining its socio-economic development. The present paper addresses issues relating to the informatization of the state/region and analyzes the situation of Poland in comparison with the EU Member States.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bangemann M. i in., Europe and the Global Information Society, Bruksela 1994, .
 2. Budziewicz-Guźlecka A., Rozwój usług e-government w Polsce, .
 3. Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Łączności, Warszawa, 28.11.2000, .
 4. Chmielarz W., Stadium rozwoju systemów e-administracji w P olsce, .
 5. Eurostat, .
 6. Facing The Challenge. The Lisbon strategy for growth and employment, Office for Official Publications of the European Communities, November 2004, .
 7. Grodzka D., E-administracja w P olsce, "Infos", nr 18/5.07.2007, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2007 .
 8. i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, Komunikat Komisji do R ady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, COM (2005), Bruksela, 1.06.2005, .
 9. Kołodziejczyk Ł., Rozwój i początki e-government w P olsce, "Zeszyty Naukowe", nr 2/2006, SCEN O Świętokrzyskie Centrum Edukacji na odległość, .
 10. Kraski M., Elektroniczna gospodarka w P olsce, Poznań 2005.
 11. Kucharz A., Rozwój e-governmentu w P olsce, Wydział Analiz Ekonomicznych i S połecznych, Biuro Studiów i E kspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2004.
 12. Michalski W., Rozwój informatyzacji sektora administracji publicznej w P olsce, "Telekomunikacja i T echniki Informacyjne", nr 3-4/2007, Instytut Łączności .
 13. Olszak C., Ziemba E., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Warszawa 2007 Online Availability of Public Services: How Is Europe Progressing?, Capgemini, Diegem 2006, .
 14. Pełech-Pilichowski T., Informatyzacja państwa - cele i problematyka, "Gazeta IT ", nr 3 (50)/czerwiec 2007, .
 15. Rozwój społeczno-gospodarczy, Ekonom.XMC.PL, .
 16. Runiewicz M., Oddziaływanie inwestycji ICT na rozwój państw i regionów UE - wprowadzenie do tematyki, (w:) Oddziaływanie inwestycji ICT na rozwój regionalny - aspekty społeczne i ekonomiczne, red. K. Głomb, Warszawa-Tarnów 2007.
 17. Słownik języka polskiego, .
 18. Smarter, Faster, Better eGovernment. 8th Benchmark Measurement. CAPGEMINI , RAND EUR OPE, IDC, SOGETI AND DTI , November 2009 .
 19. Sobczak E., Rozwój społeczno-gospodarczy i instrumenty jego realizacji, (w:) Wybrane problemy polityki społeczno-gospodarczej, red. S. Jankowski, Warszawa 2007.
 20. Społeczeństwo informacyjne w P olsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2006, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa .
 21. Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - ePolska na lata 2004-2006, Ministerstwo Nauki i I nformatyzacji, Warszawa 2003.
 22. Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020, Ministerstwo Nauki i I nformatyzacji, Warszawa 2005.
 23. Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego, Genewa, 10-12 grudnia 2003, .
 24. Wrotek W., Technologia informacyjna, Gliwice 2006, .
 25. Żygulski W., e-GOVERN MENT - rozwiązanie przyszłości, Newsletter Siemens nr 10/2004, .
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu