BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Działalność outsourcingowa przedsiębiorstw w badaniach empirycznych
Enterprise Outsourcing Activity in Empirical Examinations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 117-131, tab., bibliogr. poz. 29
Keyword
Outsourcing, Przedsiębiorstwo
Outsourcing, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Współczesny rozwój przedsiębiorstw jest bardzo silnie powiązany z jednym ze trendów rozwijającym się od początków lat 90 - tych dwudziestego wieku - outsourcingiem. Pozwala dokonać restrukturyzacji organizacji, zwiększyć jej elastyczność w reakcji na pojawiające się ryzyko i niepewność działania a także obniżyć koszty zarówno bezpośrednio jak i pośrednio związane z procesami produkcji. Znajduje zastosowanie w tych obszarach działalności przedsiębiorstwa, które dzięki wydzieleniu ich i przekazaniu do realiza-cji podmiotom zewnętrznym można wykonać szybciej, sprawniej i po niższym koszcie. Pozwala również przedsiębiorstwu skupić się na tych funkcjach i dziedzinach, które dzięki posiadanym zasobom, umiejętnościom i doświadczeniu wykonuje najlepiej. Celem opracowania jest w oparciu o badania empiryczne ukazanie obszarów działalności przedsiębiorstw, które podlegają wyodrębnieniu i przekazaniu ich realizacji podmiotom zewnętrznym oraz wskazanie motywów, które leżą u podstaw decyzji outsourcingowych. (abstrakt oryginalny)

The modern development of enterprises is very strongly connected with one of the tendencies developing since the 90's of the XX century - outsourcing. This enables restructuring of the organization, increase its elasticity in reaction to the appeared risk and insecurity of activity as well as decrease costs connected with the direct and indirect production processes. This is applied in these areas of enterprise activity which through their allocation to the realization by the exterior subject, may be fulfilled faster, more efficiently and at lower costs. This enables the enterprise to focus on these functions and areas, which thanks to the possessed resources, abilities and experiences, are performed the best. On the basis of empirical examination the paper presents the areas of enterprises activities which are outsourced and allocated to the exterior entities and indicates the motives influencing the outsourcing decisions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ang S., Toward conceptual clarity of outsourcing, Business Process Reengineering: Information System Opportunities and Challenges vol. A-54.
 2. Arnold U., New dimensions of outsourcing: a combination of transaction cost economics and the core competencies concept, European Journal of Purchasing & Supply Management, no. 6, 2000.
 3. Barthelemy J., The seven deadly sins of outsourcing, Academy of Management Executive, Vol. 17, no. 2, 2003.
 4. Chiles T.H., McMackin J.F., Integrating Variable Risk Preferences, Trust and Transaction Cost Economics, Academy of Management Review, Vol 21, No 1, 1996.
 5. Dudzik M., Outsourcing zakupów, czyli koniec funkcji zakupów?, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 1, 2005.
 6. Egger H., Falkinger J., The distributional effects of international outsourcing in a 2 x 2 production model, North American Ellram L., Billington C., Purchasing leverage considerations in the outsourcing decision, European Journal of Purchasing & Supply Management, no. 7, 2001.
 7. Feenstra R.C., Hanson G.H., Globalization. Outsourcing and Wage Inequality. AEA Papers and Proceedings, Vol. 86, No 2,1996.
 8. Fill C., Visser E., The outsourcing dilemma: a composite approach to the make or buy decision, Management Decision, Vol. 38, no 1/2, 2000.
 9. Gabryszak R., Outsourcing w sektorze IT, Przegląd Organizacji nr 1/2006.
 10. Gay C. L., Essinger J., Outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele, wdrażanie, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002.
 11. Glasson B.C., et al (Editors) Elsevier Science BV (North Holland) IFIP, 1994.
 12. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 13. Hatonen J., Eriksson T., 30+ years of research and practice of outsourcing - Exploring the past and anticipating the future, Journal of International Management, no. 15, 2009.
 14. Journal of Economics and Finance, no. 14, 2003.
 15. Jiang B., Belohlav J.A., Young S.T., Outsourcing impact on manufacturing firms` value: Evidence from Japan, Journal of Operations Management, no. 25, 2005.
 16. Kafel T., Lisiński M., Metoda łańcucha wartości M. Portera, Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania, w: praca zbiorowa pod red. A. Stabryły, AE Kraków, Kraków 1995.
 17. Kakabades A., Kakabades N., Trends in Outsourcing: Contrasting USA and Europe, European Management Journal, Vol. 20, no. 2, 2002.
 18. Kotabe M., Efficiency vs. Effectiveness Orientation of Global Sourcing Strategy, Academy of Management Executive, no. 12, 1999.
 19. Lei D., Hitt M., Strategic Restructuring and Outsourcing: The Effect of Mergers and Acquisitions and LBOs on Building Firms Skills and Capabilities, Journal of Management,, Vol. 29, no. 5, 1995.
 20. Lucero C., A relationship model between key problems of international purchasing and the post-purchase behavior on industrial firms, Journal of Business &Industrial Marketing, Vol. 23, no. 5, 2008.
 21. Lysons K., Gillinham M., Purchasing and Supply Chain Management, wyd. III, Prentice Hall, 2003.
 22. Lysons K., Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004.
 23. McHugh P., Merli G., Wheeler III, William A., Beyond Business Process Reengineering. Towards the Holnic Enterprise. J. Wiley and Son, Chichester 1995.
 24. Pańkowska M., Współdziałanie podmiotów rynku produktów i usług informatycznych, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998. Penc J., Nowe koncepcje zarządzania, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7, 2002.
 25. Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, May-June 1990.
 26. Quelin B., Duhamel F., Bringing Together Strategic Outsourcing and Corporate Strategy: Outsourcing Motives and Risks, European Management Journal, Vol. 21, no. 5, 2003.
 27. Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001.
 28. Vining A., Globerman S., A Conceptual Framework for Understanding Outsourcing Decision, European Management Journal,, Vol. 17, no. 6, 1999.
 29. Wesołowski S., Zaopatrzenie materiałowe w nowoczesnych koncepcjach zarządzania, GMiL nr 1/1994.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu