BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Romanowska Mirela (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Human Resources Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 171-182, rys., bibliogr. poz. 10
Keyword
Kapitał ludzki, Zarządzanie, Kapitał intelektualny
Human capital, Management, Intellectual capital
Note
streszcz., summ..
Abstract
Najcenniejszym zasobem organizacji jest potencjał ludzki, ponieważ przez ludzi zarządza się wszystkimi pozostałymi zasobami. Zasób ten jest trwale związany z przedsiębiorstwem i stanowi jego siłę napędową. Ukierunkowanie kapitału ludzkiego zgodnie z celami strategicznymi i misją firmy pozwala na skuteczne i efektywne zarządzanie organizacją. Firma, posiadająca zasoby ludzkie, które nie mogą być naśladowane lub zastąpione przez rywali rynkowych, uzyskuje przez to trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zarządzana organizacja eksponuje walory swoich zasobów ludzkich, ponieważ wpływają one dodatnio na wycenę jej wartości. (abstrakt oryginalny)

The most valuable resource of the organization is human potential, because people are managed by all the other resources. This resource is permanently associated with the company and is its driving force. Targeting human capital in accordance with the strategic objectives and mission of the company enables efficient and effective management of the organization. The company, which has human resources that cannot be imitated or replaced by market rivals, achieves sustainable competitive advantage. Well-managed organization exhibits qualities of own human resources, because they positively affect the valuation of its value. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Armstrong, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
  2. A. Baron, M. Armstrong, Zarządzanie kapitałem ludzkim-uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna a Walters Kluwar business, Kraków 2008.
  3. J.Fritz-Enz, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  4. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa 2007.
  5. A. Sajkiewicz, Ł. Sajkiewicz, Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2002.
  6. R. Walkowiak, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność, Dom Organizatora Toruń, Toruń 2007.
  7. B. Wiernek, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Text, Kraków 2001.
  8. C. Zając,Zarządzanie zasobami ludzkim, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2007.
  9. Praca zbiorowa pod redakcją H. Czubasiewicz, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2001.
  10. Praca zbiorowa pod redakcją T. Listwana,Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu