BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orfin Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński), Zdanowski Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ funduszy unijnych na atrakcyjność produktu turystycznego na przykładzie projektu "kajakiem do morza - stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze, w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie"
Ue Funds Impact on Tourism Product's Attractiveness on "The Kayaking to the Sea - Creating the Marinas Canoeing Connecting With Infrastructure on the Rega River, According to 4 Localities of Gryfice District: Płoty, Gryfice, Trzebiatów, Mrzeżyno" Example
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 76, s. 143-159, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe
Keyword
Produkt turystyczny, Fundusze unijne
Tourist product, EU funds
Note
summ.
Abstract
Atrakcyjność turystyczna określana jest w literaturze jako pojęcie złożone. W kontekście atrakcyjności można mówić m.in. o poszczególnych elementach produktu turystycznego, walorach turystycznych, dostępności komunikacyjnej, formach uprawianej turystyki. Niniejszy artykuł poświęcony jest rozważaniom na temat atrakcyjności turystycznej obszaru, opartej na zmodernizowanym produkcie turystycznym w ramach dofinansowania ze środków europejskich. Autorzy skupili się na wy-branym przykładzie z województwa zachodniopomorskiego - projekcie "Kajakiem do morza - stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze, w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie‖, podejmując jednocześnie próbę określenia zainteresowania produktem przed modernizacją i po modernizacji.(tekst z oryginału)

Tourist's attractiveness is defined in the literature as a complex concept. In the at-tractiveness context, there are the individual elements of the tourist product, tourist at-tractions, accessibility, cultivated form of tourism. This article is devoted to discussions about the attractiveness of the area, based on a modernized tourist product in the co-financing from European funds.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bosiacki S., Sikora J., Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji, Wyd. AWF w Po-znaniu, Poznań 1999.
  2. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  3. Opracowania na podstawie dokumentacji aplikacyjnej projektu Kajakiem do morza - stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rze-ce Redze, w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebia-towie i Mrzeżynie, Gryfice 2009.
  4. Opracowania na podstawie: Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu RPOWZ/5.1.1/2008/1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Za-chodniopomorskiego na lata 2007-2013.
  5. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
  6. Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978, za: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Walory i atrakcje turystyczne. Poten-cjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki, t. 3, red. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, WN UAM, Poznań 2009.
  7. www.kdm.gryfice.pl/szlak (30.06.2011).
  8. www.splywy.kol.pl (30.06.2011).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu