BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korombel Anna (Politechnika Częstochowska)
Title
Praktyczne zastosowanie wybranych metod identyfikacji ryzyka
Practical Application of Some Risk Identification Methods
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 707-716, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Konkurencyjność, Metody identyfikacji ryzyka
Risk management, Enterprise management, Competitiveness, Risk identification methods
Note
streszcz., summ..
Abstract
Egzystowanie w zmieniającym się otoczeniu wymusza na organizacjach zarówno prywatnych, jak i publicznych uwzględnianie w swojej codziennej działalności problematyki związanej z ryzykiem. Chcąc utrzymać na rynku pozycję konkurencyjną, podmioty te muszą na bieżąco identyfikować zdarzenia mogące zakłócić realizację postawionych sobie celów. Od jakości przeprowadzonej identyfikacji zależy jakość pomiaru ryzyka, a następnie dobór mechanizmów kontrolnych. Celem artykułu jest prezentacja praktycznego zastosowania wybranych metod identyfikacji ryzyka, które pozwalają ustalić poziom ryzyka, który organizacja jest w stanie zaakceptować, oraz wskazać działania, które powinny zostać podjęte przez daną organizację w celu wyeliminowania zagrożeń lub przynajmniej zminimalizowania ich skutków. (abstrakt oryginalny)

Functioning in a changing environment forces organizations, both private and public ones, to take into account risk-related issues in their every day operations. To maintain a competitive position on the market, these entities must regularly identify events that can impede the achievement of the objectives they set. The quality of risk identification affects the quality of risk measurement and then selection of control mechanisms. The aim of this article is to present the practical application of some risk identification methods, which allow to establish the level of risk which an organization can accept and to propose activities that a given organization should take to eliminate dangers or at least minimize their effects.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czerwiński K.: Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa 2005.
  2. Kiziukiewicz T.: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2009.
  3. Korombel A.: Comparison of Three Risk Management Standards: AIRMIC/ALARM/IRM 2002, Australia/ New Zealand AZ/NZS 4360:2004 and COSO 2004, [w:] Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ryzyko przedsiębiorstwa a ryzyko projektu, red. J. Bizon-Górecka, Wydawnictwo TNOiK w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008.
  4. Korombel A.: Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance, Difin, Warszawa 2007.
  5. Marcinek K.: Ryzyko projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
  6. McName D.: Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004.
  7. Sekuła A.: Analiza ryzyka w audycie, Materiały wykładowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka, Katowice 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu