BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiedrowska Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Szczepankiewicz Elżbieta Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Internal Control in the Concept of Integrated Enterprise Risk Management (ERM) System in Insurance Undertakings
Kontrola wewnętrzna w koncepcji zintegrowanego systemu zarzadzania ryzykiem (ERM) w zakładach ubezpieczeń
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 695-706, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, Kontrola wewnętrzna, Nadzór ubezpieczeniowy, Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem
Risk management, Insurance companies, Internal control, Insurance supervision, Enterprise Risk Management (ERM)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Obecnie komisje UE, komisje rządowe, instytucje nadzoru finansowego podjęły działania legislacyjne mające na celu zwiększenie efektywności nadzoru nad działalnością zakładów ubezpieczeń, a w szczególności skutecznego zarządzania ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną. Efektem tych prac jest uchwalenie Solvency II. Zakłady ubezpieczeń w krajach UE muszą podjąć bardzo szeroko zakrojone działania i przyjąć nowatorskie rozwiązania w celu dostosowania własnych struktur organizacyjnych i procedur do nowych wymagań kapitałowych, jakościowych i sprawozdawczych, zawartych w Solvency II. Artykuł prezentuje autorski model systemu zarządzania, obejmujący zintegrowany system zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej w zakładach ubezpieczeń, z uwzględnieniem obecnie obowiązujących polskich przepisów prawnych i Solvency II.(abstrakt oryginalny)

EU and national government committees, and financial supervision authorities, have recently undertaken legislative efforts with a view to improving the effectiveness of supervising the business activities pursued by insurance undertakings with a special emphasis on effective risk management and internal control. The culmination of the efforts is the Solvency II Directive. Insurance undertakings operating in the EU are obliged to take broad actions and introduce innovative solutions to adjust their organizational structures and procedures to new capital-related, qualitative and reporting requirements, as laid down in Solvency II. The article presents the Author's own governance model, comprising integrated risk management and internal control, designed specifically for insurance undertakings, which is based on the Polish laws in place, and Solvency II. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa 2002/87/WE z 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego.
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency II), Dz. Urz. 335, 17.12.2009.
  3. Gołąb P.: Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych, [w:] Ubezpieczenia non-life, red. E. Wierzbicka CeDeWu, Warszawa 2010.
  4. International Associaton of insurance Supervisors: Standard No. 2.2.6. on Enterprise Risk Management for Capital Adequacy and Solvency Purposes, www.iaisweb.org.
  5. The COSO II Report: Enterprise Risk Management - Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadeway Commision, USA 2004, www.sox-online.com /coso_ cobit. html.
  6. The COSO Report: Internal Control - Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadeway Commision, USA (1992, 1994), www.sox-online.com /coso_ cobit. Html.
  7. The International Standards for the Professional Practice of Internal Audit, The Institute of Internal Auditors (IIA), USA, 1998, 2001, 2009, www.iia.org.
  8. Ustawa z 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. 2010, nr 11, poz. 66.
  9. Ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (DzU nr 77, poz. 649).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu