BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlak Zbigniew (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Smoleń Andrzej (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Title
Finansowe aspekty transferów zawodniczych w zawodowych klubach piłkarskich
Financial Aspects of Player Transfers in Professional Football Clubs
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 717-727, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Klub sportowy, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Zarządzanie sportem
Risk management, Sports club, Human Capital Management, Sport management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Jako przedsiębiorstwa, zawodowe kluby piłkarskie posiadają specyficzną strukturę majątkową, co znajduje odbicie w sprawozdaniach finansowych. W strukturze majątkowej zawodowych klubów piłkarskich rzeczowy majątek trwały stanowi na ogół niewielki procent. Na ogół dominuje majątek obrotowy, na pierwszym miejscu należności, drugim - gotówka, a trzecim - zapasy sprzętu oraz towarów (pamiątek klubowych). Do tego jednak dochodzą aktywa trwałe zawodników, związane z nabyciem zawodników z innych klubów w drodze transferów. Federacje i związki piłkarskie wprowadzają szczegółowe unormowania dotyczące zasad prowadzenia rachunkowości, w tym w szczególności zasad księgowego i sprawozdawczego ujmowania transferów zawodniczych, których celem jest zwiększenie przejrzystości i wiarygodności klubów, zapewnienie ochrony wierzycieli, monitorowanie rzetelności finansowej klubów. (skrócony abstrakt oryginalny)

As companies, professional football clubs have a specific property structure, what is reflected in financial reports. In the property structure of professional football clubs tangible assets usually constitute a small fraction. What usually predominates are current assets: firstly - amounts due; secondly - cash; thirdly - stored equipment and commodities (club souvenirs). It is, however, supplemented with the players' fixed assets connected with purchasing players from other clubs by transfers. Football federations and unions introduce detailed regulations concerning principles of bookkeeping - and especially of making entries and reports concerning player transfers - whose aim is to increase transparency and credibility of clubs, to protect creditors and to monitor clubs' financial reliability. It has been proved in the paper that net assets coming from player transfers constitute a significant component of booked assets of football clubs which is amortised, similarly as tangible fixed assets. Amortisation of players' net assets is a significant component of a football club's expenses. Profits and losses because of selling off players' net assets exert a significant influence on football companies' financial results. Revenues and costs resulting from selling off players' net assets, similarly as revenues and expenses which are connected with is, are an important element of football companies' financial strategy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J.: Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2007.
  2. System licencji dla klubów ekstraklasy - sezon 2007/2008. Podręcznik licencyjny PZPN, System licencyjny UEFA/PZPN 13 stycznia 2006 (także kolejne edycje).
  3. Uchwała Zarządu PZPN z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej.
  4. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, DzU nr 127, poz. 857.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu