BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popielas Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Jednolite podejście do pomiaru ryzyka inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych jako kolejny element harmonizacji usług inwestycyjnych w Unii Europejskiej
Uniform Approach to Measuring the Risk of Investments in Open-Ended Investment Funds' Units as the Next Element for Harmonization of Investment Services in the European Union
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 743-752, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Pomiar ryzyka, Fundusze inwestycyjne, Usługi inwestycyjne
Risk measures, Investment funds, Investment services
Note
streszcz., summ..
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule została poruszona kwestia zasad pomiaru ryzyka inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych w kontekście harmonizacji usług inwestycyjnych w UE. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawy harmonizacji usług inwestycyjnych. W kolejnej części zarysowano historię kształtowania obowiązkowych materiałów informacyjnych, udostępnianych przy dystrybucji produktów funduszowych. Ostatnia część prezentuje metodykę wyznaczania wskaźnika zysku i ryzyka, zaproponowaną przez CESR, oraz komentarz autora do wybranych jej elementów. (abstrakt oryginalny)

The paper raises the issue of risk measurement for investments in UCITS' units in terms of harmonization of investment services in the EU. The paper first presents the basis for harmonization of investment services. The next section outlines the history of development of mandatory information made available for distribution of funds' units. The last part presents the methodology for determining the risk and reward indicator, as proposed by CESR, and the author's commentary to some of its elements.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aczel A.D.: Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. CESR: Addendum to CESR's consultation paper on the format and content of Key Information Document disclosures for UCITS, http://www.esma.europa.eu/popup2.php?id=5873, data odsłony 29.01.2011.
 3. CESR: CESR's guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor Information Document, http://www.esma.europa.eu/popup2. php?id=6961, data odsłony: 29.01.2011
 4. CESR: Implementation of the European Commission's Recommendations on UCITS, http://www. esma.europa.eu/popup2.php?id=3486, data odsłony 29.01.2011.
 5. Commission Recommendation of 27 April 2004 on some contents of the simplified prospectus as provided for in Schedule C of Annex I to Council Directive 85/611/EEC, DzU L 999 z 7.06.2004.
 6. Dyrektywa Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i  administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), DzU L 375 z 31.12.1985, z późn. zm.
 7. Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, DzU L 376 z 27.12.2006.
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), DzU L 302 z 17.11.2009.
 9. Jajuga K.: Teoretyczne podstawy pomiaru ryzyka, [w:] Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 10. Koronacki J., Mielniczuk J.: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i  przyrodniczych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.
 11. Kot M., Jakubowski J., Sokołowski A.: Statystyka, Difin, Warszawa 2007.
 12. McClave J.T., Benson P.G., Sincich T.: Statistics for Business and Economics, Pearson Education, Inc, New Jersey 2005.
 13. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej, DzU L 176 z 10.07.2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu