BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sitek Marcin (Politechnika Częstochowska)
Title
Zarządzanie ryzykiem kredytowania rynku nieruchomości
Management of Credit Risk in Real Estate Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 763-773, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Rynek nieruchomości, Ryzyko kredytowe
Risk management, Real estate market, Credit risk
Note
streszcz., summ..
Abstract
W pracy omówiono ryzyko jako nierozłączny element procesu gospodarowania w realiach gospodarki rynkowej. Podkreślono, że procesowi zarządzania towarzyszyć powinna ciągła kontrola ryzyka, pozwalająca na wykrycie zagrożeń i podjęcie działań w celu jego minimalizacji. Omówiono rynkowy i publiczny system finansowania sektora nieruchomości, podkreślając jako wiodącą rolę w Polsce mechanizmu bankowości hipotecznej. Wskazano na najważniejsze podstawowe elementy szacowania ryzyka kredytowania działalności deweloperskiej w segmencie nieruchomości. Podkreślono, że ocena zdolności kredytowej podmiotu, bazująca na analizie najważniejszych elementów procesu deweloperskiego, jest jednym z najważniejszych etapów kontroli, minimalizacji i zarządzania ryzykiem kredytowania działalności deweloperskiej w sektorze nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

The present paper discusses risk as an inseparable component of the process of management under conditions of market economy. It was emphasized that the process of management should be accompanied by continuous risk control which allows for detection of threats and taking measures to minimize the risk. Market and public system of financing in real estate sector was discussed as a leading mechanism of mortgage banking in Poland. It was also emphasized that assessment of credit standing of an entity based on the analysis of key components of developer process is one of the most essential stages of control, minimization and management of risk of crediting developer activity in real estate sector.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bryx M., Matkowski R.: Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001.
 2. Czerkas K.: Ryzyko w kredytach hipotecznych, "Prawo Bankowe" 2003, nr 6.
 3. Gordon K.: Risk Assessment in Development Lending, "Briefings in Real Estate Finance", t. 3, nr 1, Henry Steward Publications, 2003.
 4. Jinjarak Y.: Foreign Direct Investment and Macroeconomic Risk, "Journal of Comparative Economics" 2007, nr 35.
 5. Kowalczyk L.: Ryzyko inwestowania w nieruchomości, [w:] Wybrane aspekty inwestowania na rynku nieruchomości w Polsce, red. M. Bryx, IFGN SGH, Warszawa 2001,
 6. Krajewski M.: Podsumowanie 2010 roku na rynku kredytów hipotecznych, www.nieruchomości.com, www.portfel.pl.
 7. Lis P.: Wyzwania dla polskiego systemu finansowania inwestycji mieszkaniowych, www.kongresbudownictwa. pl/pliki/lis%20referat.doc.
 8. Listy zastawne coraz bardziej potrzebne bankom, Dziennik "Gazeta Prawna" z 10 maja 2010 r.
 9. Marcinek K.: Ryzyko projektów inwestycyjnych, AE, Katowice 2000.
 10. Pritchard C.L.: Zarządzanie ryzykiem w projektach, WIG-Press, Warszawa 2002.
 11. Ryzyko inwestycyjne Polski, Zeszyty BRE Bank-CASE 2006, nr 86.
 12. Smaga K.: Metody oceny ryzyka operacyjnego, Instytut Matematyki i Informatyki, Wrocław 2009.
 13. Stoian C., Filippaios F.: Dunning'seclectic Paradigm, International Business Review 2008, nr 17.
 14. The PRS Group, Inc., International Country Risk Guide Metodology, Llewellyn D. Howell Ph.D.
 15. Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych, DzU 1997, nr 140, poz. 940 (po nowelizacji DzU 2002, nr 126, poz. 1070).
 16. Wybrane aspekty inwestowania na rynku nieruchomości w Polsce, red. M. Bryx, IFGN AGH, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu