BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Spoz Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Zarządzanie ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach
The Risk Management in Small and Medium Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 785-793, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Risk management, Enterprise management, Small business
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu zarządzania ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach. W pierwszej części artykułu autorka wyjaśnia pojęcie ryzyka i zarządzania ryzykiem. Przedstawia zasadnicze etapy procesu zarządzania ryzykiem i krótko opisuje każdy z nich. W drugiej części artykułu autorka omawia najistotniejsze problemy małych i średnich przedsiębiorstw w stworzeniu i utrzymaniu efektywnego procesu zarządzania ryzykiem. (abstrakt oryginalny)

This article is about risk management in SME. In the first part, author explains the meaning of risk and risk management in an enterprise. Next, author presents essential stages of risk management and shortly describes each of it. In the second part of the article, author presents main problems of having and maintaining an effective risk management system in small and medium enterprises.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. http://www.kig.pl/index.php/badanie07.
  2. http://www.pandora-project.eu/activities-results.html.
  3. Kaczmarek T.T.: Zarządzanie ryzykiem handlowym, finansowym, produkcyjnym dla praktyków, ODDK, Gdańsk 2002.
  4. Lavery C.A., Lindberg D.L., Razaki K.A.: Fraud Awareness in a Small Business, National Public Accountant, August 2000.
  5. Raghaven R.S.: Risk Mangement in SMEs, The Chartered Accountant, October 2005.
  6. Risk management is now a core business process,The Institute of Chartered Accountant in England and Wales, Riskmanagement for SMEs, October 2002.
  7. Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, red. A. Fierla, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2009.
  8. Sawicki J., Zarządzanie ryzykiem przez przedsiębiorstwo, [w:] Strategie wzrostu przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, red. E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa nr 43, Szczecin 2004.
  9. Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu