BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcik-Mazur Agnieszka (Politechnika Częstochowska)
Title
Analiza poziomu płynności finansowej polskiego systemu bankowego na tle wybranych krajów
Analysis of Financial Liquidity of Polish Banking Sector on the Ground of Different Countries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 827-837, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Bankowość, Płynność finansowa, Zarządzanie ryzykiem
Banking, Financial liquidity, Risk management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zachowanie płynności finansowej jest podstawowym elementem funkcjonowania banku komercyjnego. Negatywne konsekwencje niedoboru płynności finansowej powodują, że z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu finansowego istotna jest ciągła kwantyfikacja płynności nie tylko z punktu widzenia pojedynczego banku, ale i całego sektora bankowego. Kryzys finansowy z roku 2008 w sposób szczególny oddziaływał na poszczególne systemy bankowe i ich płynność. Stąd też poddano ocenie zdolność do regulowania zobowiązań polskiego systemu bankowego w latach 2007- 2010. Ponadto przeprowadzono analizę wybranych norm nadzorczych dla polskiego systemu bankowego. Na tym tle dokonano również kalkulacji poziomu płynności czeskiego i rosyjskiego systemu bankowego w latach 2006-2010. (abstrakt oryginalny)

Maintaining financial liquidity is the key element in the functioning of a commercial bank. The negative consequences of the shortage of liquidity, cause that from the security standpoint of the financial system, it is important to continuously quantify liquidity, not only from the perspective of a single bank but also from the entire banking sector. The financial crisis of 2008, in a special way influenced the various banking systems as well as their liquidity. Hence, the ability to settle obligations in Polish banking system in 2007-2010 were assessed. Furthermore, an analysis of selected supervisory standards for the Polish banking system was made. Against this background, the calculation of the liquidity of the Czech and the Russian banking system in 2006-2010 was also made. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bessis J.: Risk managemet in banking, John Wiley & Sons 2002.
 2. Capiga M., Ogrodnik H.: Ryzyko działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu ubezpieczeń, Katowice 2007.
 3. CNB Financial Stability Report 2009/2010.
 4. Dobosiewicz Z.: Bankowość, PWE, Warszawa 2011.
 5. Freixas X., Rochet J.: Mikroekonomia bankowa, CeDeWu 2007.
 6. Kopiński A.: Analiza finansowa, PWE, Warszawa 2008.
 7. Iwanicz-Drozdowska M.: Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa.
 8. Raport o stabilnosci systemu finansowego NBP Warszawa 2008-2009.
 9. RNB Financial Stability Report 2007-2010.
 10. Uchwała nr 386/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności, Dziennik Urzędowy KNF z 2008 r., nr 8, poz. 40.
 11. Zawadzka Z.: Ryzyko płynności, [w:] W. Jaworski, M. Iwanicz-Drozdowska, Z. Zawadzka: Bankowość, Poltext, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu