BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jeżak Jan (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zmiany w strukturach własnościowych spółek oraz ich wpływ na relacje wewnątrzkorporacyjne - tendencje europejskie i światowe
Changes in Ownership Structures of Companies and their Impact on the Relationships Intra-Corporate - Trends in European and World
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 841-854, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Zarządzanie korporacyjne, Ład korporacyjny, Spółki akcyjne, Struktura własnościowa, Korporacje
Corporate management, Corporate governance, Joint stock companies, Ownership structure, Corporation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem opracowania była analiza zmian w strukturach własnościowych współczesnych spółek akcyjnych oraz ocena wpływu tych zmian na stosunki wewnątrzkorporacyjne. W pierwszej części opracowania przedstawiono proces zmian, jaki dokonuje się w spółkach europejskich i światowych od co najmniej trzydziestu lat. Chodzi o proces instytucjonalizacji własności korporacyjnej, a w ślad za tym o postępującą koncentrację tej własności. Natomiast w drugiej części opracowania skoncentrowano się na wynikających z powyższych procesów niebezpieczeństwie nad użyć ze strony dominujących akcjonariuszy, którzy dysponują nie tylko dominującym udziałem we własności, ale sprawują także pełną kontrolę nad sposobem funkcjonowania spółki. Sytuacja ta ma daleko idący wpływ na stosunki wewnątrzkorporacyjne, w tym zwłaszcza na ochronę interesu spółki oraz interesów akcjonariuszy mniejszościowych. Całość opracowania zakończono przypomnieniem wniosków z całości przeprowadzonych rozważań. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the study was to analyze changes in ownership structures of modern jointstock companies and assess their impact on relations intra-corporate. In the first part of the paper presents the process of change that is occurring in European and global companies for at least thirty years. It is a process of institutionalization of corporate ownership, and the progressive concentration of ownership. In the second part focuses on the development of these processes, resulting danger of abuse by dominant shareholders, who have not only a dominant share in the ownership, but also take full control over the functioning of the company. This situation has a strong influence on relations intra-corporate, especially to protect the interests of the company and the interests of minority shareholders. At the end of the article author reminded conclusions of his paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Becht M.: Strong Blockholders, Weak Owners and the Need for European Mandatory Disclosure, European Corporate Governance Network, Executive Report, October 1997.
 2. Black A., Wright P., Bachman J.E.: W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
 3. Daily C.M., Dalton D.R., Rajagopalan N.: Governance through ownership: centuries of practice, decades of research, "Academy of Management Journal" 2003, No. 2.
 4. Facio M., Lang L.H.P.: The ultimate ownership of Western European corporations, "Journal of Financial Economics" 2002, No. 65.
 5. Fama E.F., Jensen M.C.: Agency problems and residual claims, "Journal of Law and Economics", June 1983.
 6. Franks J., Mayer C.: The ownership and control of German corporations, London Business School 1994, Unpublished manuscript.
 7. La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A.: Corporate Ownership Around the World, "Journal of Finance", nr 2.
 8. La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R.: Law and finance, "Journal of Finance" 1997, No. 52.
 9. Modigliani F., Miller M.H.: The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment, "American Economic Review" 1958, No 48 (June).
 10. Morck R., Nakamura M.: Banks and corporate control in Japan, "Journal of Finance" 1999, No. 54.
 11. Pedersen T., Thomson S.: European patterns of corporate ownership: a twelve country study, "Journal of International Business Studies", Winter 1997, vol. 28, No. 4.
 12. Ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037, znowelizowany w 2003 r., DzU 2003, nr 49, poz. 408.
 13. Postrach K.: Cele i zachowania dominujących akcjonariuszy, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2003, nr 10.
 14. Roe M.: Strong Managers Weak Owners: The Political Roots of American Corporate Finance, Princeton University Press, Princeton (N. J.) 1994.
 15. Shleifer A, Vishny R.W.: A survey of corporate governance, "Journal of Finance" 1997, No. 52(2).
 16. Tamowicz P., Dzierżanowski M.: Własność i kontrola polskich korporacji, Instytut Badań na Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 17. Johnson S., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A.: Tunneling, National Bureau of Economic Research, Working Paper 7523, Cambridge (MA), February 2000.
 18. Ussem M.: Shareholders as a Strategy Asset, "California Management Review", Fall 1996, vol. 39, No. 1.
 19. Zalegi K.: Tunelowanie, czyli transfer aktywów i zysków z korporacji, "Organizacja i  Kierowanie" 2002, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu