BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikacz Hanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Nadzór właścicielski w grupie kapitałowej
Corporate Governance of Capital Group
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 875-884, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Grupa kapitałowa, Ład korporacyjny, Korporacje, Metody identyfikacji ryzyka
Capital group, Corporate governance, Corporation, Risk identification methods
Note
streszcz., summ..
Abstract
Egzystowanie w zmieniającym się otoczeniu wymusza na organizacjach zarówno prywatnych, jak i publicznych uwzględnianie w swojej codziennej działalności problematyki związanej z ryzykiem. Chcąc utrzymać na rynku pozycję konkurencyjną, podmioty te muszą na bieżąco identyfikować zdarzenia mogące zakłócić realizację postawionych sobie celów. Od jakości przeprowadzonej identyfikacji zależy jakość pomiaru ryzyka, a następnie dobór mechanizmów kontrolnych. Celem artykułu jest prezentacja praktycznego zastosowania wybranych metod identyfikacji ryzyka, które pozwalają ustalić poziom ryzyka, który organizacja jest w stanie zaakceptować, oraz wskazać działania, które powinny zostać podjęte przez daną organizację w celu wyeliminowania zagrożeń lub przynajmniej zminimalizowania ich skutków. (abstrakt oryginalny)

Functioning in a changing environment forces organizations, both private and public ones, to take into account risk-related issues in their every day operations. To maintain a competitive position on the market, these entities must regularly identify events that can impede the achievement of the objectives they set. The quality of risk identification affects the quality of risk measurement and then selection of control mechanisms. The aim of this article is to present the practical application of some risk identification methods, which allow to establish the level of risk which an organization can accept and to propose activities that a given organization should take to eliminate dangers or at least minimize their effects.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aluchna M., Dzierżanowski M. i in.: Analiza empiryczna relacji między strukturą nadzoru korporacyjnego (corporate governace) a wskaźnikami ekonomicznymi i wyceną spółek notowanych na GPW, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2002.
  2. Gruszczyński M.: Ekonometria nadzoru korporacyjnego, SGH, Warszawa 2003.
  3. Jerzemowska M.: Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2001.
  4. Lis K.A., Sterniczek H.: Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  5. Rudolf S., Janusz T. i in.: Efektywny nadzór korporacyjny. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2002.
  6. Szumielewicz W.: Cash management w grupach kapitałowych. Diagnozowanie, kształtowanie, ocena, Difin, Warszawa 2009.
  7. Trocki M.: Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu