BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepankiewicz Elżbieta I. (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Simon Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Kierunki profesjonalizacji zawodu audytora wewnętrznego w sektorze finansów publicznych w Polsce i Wielkiej Brytanii
The Trends in Professionalization of the Profession of Internal Auditor in Public Finance Sector Entities in Poland and Uk
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 42, s. 375-386, rys.,tabela, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Zawody zaufania publicznego, Finanse publiczne, Audyt wewnętrzny
Professions of public trust, Public finance, Internal audit
Note
summ.
Country
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstract
Zawód audytora wewnętrznego, podobnie jak biegłego rewidenta, jest w gospodarce postrzegany jako zawód zaufania społecznego. Jakość i wyniki pracy świadczonej przez osoby wykonujące te zawody bezpośrednio przekładają się na bezpieczeństwo fi nansowe, skuteczność działania i rozwój badanych jednostek. Audytorzy dostarczają szczególnych informacji o funkcjonowaniu jednostek organom nadzorczym i innym użytkownikom. Z tego względu specyfika zawodu audytora wymaga zatem wysokospecjalistycznej wiedzy i szeregu umiejętności. Zawód ten, zarówno w sektorze publicznym, jak i sektorze prywatnym, mogą wykonywać osoby o określonych kwalifikacjach, predyspozycjach i postawie etycznej.(fragment tekstu)

The article presents the characteristics of the qualifications of practitioners of the internal auditor of public sector units on the background of changing legal regulations in the years 1999-2010 in Poland and compared the requirements for auditors in the UK(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Annual Raport 2011 National Audit Offi ce, London 2011.
 2. Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym w Polsce - Diagnoza i propozycje zmian, Warszawa 2008.
 3. Freedom of Information and Public Sector Audit, Consultation Paper, Public Audit Forum working together to develop public sector audit, NAO, London 2002.
 4. Komunikat nr 11 Ministra Finansów z 26 czerwca 2006 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 7, poz. 56.
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu, Dz.U. nr 226, poz. 1826.
 6. Szczepankiewicz E.I., Dudek M.: Organizacja i zadania komitetów audytu w sektorze finansów publicznych i w jednostkach zainteresowania publicznego, w: Audyt wewnętrzny według nowej ustawy o finansach publicznych, Zeszyty Naukowe nr 621, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 30, Szczecin 2010.
 7. Ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. nr 77, poz. 649.
 8. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2001, nr 102, poz. 1116, Dz.U. 2003, nr 15, poz. 148, Dz.U. 2005, nr 249, poz. 2104, Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240.
 9. The Audit Commission Act 1998.
 10. The Budget Responsibility and National Audit Act 2011.
 11. The Companies Act 2006.
 12. The Exchequer and Audit Departments Act 1866, 1921, 1957.
 13. The Government Resources and Accounts Act 2000.
 14. The National Audit Act 1983.
 15. The National Audit Offi ce, the Public Accounts Committee and the Risk Landscape in UK Public Policy.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu