BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Melania (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Problemy behawioralne w rachunkowości przedsiębiorstwa
Behavioral Problems in Accounting System of an Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 47-60, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rachunkowość, Behawioryzm, Finanse behawioralne, Teoria rachunkowości
Accounting, Behaviourism, Behavioural finance, Accounting theory
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problemy behawioralne w rachunkowości przedsiębiorstwa. Problemy behawioralne są związane głównie z podejmowanymi decyzjami. Zachowania (decyzje) zarządu, pracowników, kierowników, menedżerów i inwestorów wpływają na powstawanie wielkości finansowych, które prezentuje rachunkowość.(fragment tekstu)

Human behaviour is important from the point of view of taken up decisions (including fi nancial ones). Therefore, human behaviour should be taken into account in the process of accounting system functioning in an enterprise. Behavioural trend of economics and fi nance may also be observed in accounting created by people. Human (investor's, manager's) behaviour may be infl uenced not only by economic determinants, but also by these of behavioural nature. Behavioural problems may be indicated while analyzing the functioning of both fi nancial accounting and managerial accounting.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Black J., Słownik ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 2. Brzeziński M., Gorynia M., Hockuba Z., Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. Między imperializmem a kooperacją, http://mariangorynia.pl, 18.03.2010.
 3. Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne, Ofi cyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008.
 4. Rachunkowość zarządcza. Teoria. Praktyka. Aspekty behawioralne, red. D. Dobija, M. Kucharczyk, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 5. Kabalski P., Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF, SKwP, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Warszawie, Warszawa 2009.
 6. Kamela-Sowińska A., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a korupcja, w: Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja. Wyzwania i bariery, red. I. Sobańska, W.A. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 7. Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości fi nansowej, Difi n, Warszawa 2009.
 8. Kicia M., Wybrane heurystyki na rynku giełdowym w okresie wysokiej koniunktury, w: Problemy rozwoju rynku fi nansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, red. P. Karpuś, J. Węcławski, UMCS, Lublin 2007.
 9. Kwiecień M., Rachunkowość - na niebezpiecznym zakręcie (prawda czy fałsz), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, numer specjalny 38 (94).
 10. Nowak M., Psychologiczne czynniki decyzji inwestycyjnych a wskazówki dla controllingu fi nansowego, w: Systemy zarządzania kosztami i wynikami, red. E. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 11. Przytuła S., Psychologia zarządzania. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 12. Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, DzU 2008, nr 63, poz. 393.
 13. Ustawa z dnia 27 marca 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, DzU 2004, nr 213, poz. 2155.
 14. Walińska E.M., Bilans jako fundament sprawozdawczości fi nansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Ofi cyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 15. Wąsowski W., Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań fi nansowych, Difin, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu