BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Czynniki kształtujące aktywa i zobowiązania
Factors Influencing Assets and Liabilities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 61-74, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Rachunkowość, Teoria rachunkowości, Aktywa, Zobowiązania finansowe, Polityka rachunkowości
Accounting, Accounting theory, Assets, Financial liabilities, Accounting policy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Siła rachunkowości finansowej polega na tym, że ma ona charakter systemowy, to znaczy jej operacje są prowadzone w sposób spójny, powtarzalny i jednolity. Słabość jej natomiast polega głównie na tym, że nie zawsze dostarcza informacji użytecznych z punktu widzenia poszczególnych użytkowników...W związku z tym celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie: jakie czynniki kształtują wartość księgową przedsiębiorstwa?(fragment tekstu)

The purpose of the study is to try to answer the following question: what factors affect the book values of an enterprise? The author opines that to the main factors infl uencing assets and liabilities the following ones should be included: - the adopted accounting policy, - documents, - inventory, - knowledge, skills as well as responsibility of the management and the persons keeping the accounts.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Black A., Wright P., Bachman J.E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2000.
 2. Czarnecki J., Od logiki struktury do logiki procesu - menedżer i rachunkowość, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2008, nr 44 (100).
 3. Freidank C.-Ch, Zielformulierungen und Modellbildungen im Rahmen der Rechnungslegungspolitik, w: Rechnungslegungspolitik. Eine Bestandsaufnahme aus handelsund steuerrechtlicher Sicht, Springer, Berlin 1998.
 4. Gmytrasiewicz M., Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cedrowska, A. Kowalik, R. Stępień, SKwP, Warszawa 2007.
 5. Heintges S., Bilanzkultur und Bilanzpolitik in den USA und in Deutschland. Einfl üsse auf die Bilanzpolitik börsennotierter Unternehmen, Wissenschaft und Praxis, Sternenfels, Berlin 1997.
 6. Jajuga K., Wartość i ryzyko przedsiębiorstwa a informacje fi nansowe - niektóre współczesne problemy, w: Zarządzanie fi nansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, t. 1, materiały konferencyjne, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 7. Kamela-Sowińska A., Rachunkowość na zakręcie, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cedrowska, A. Kowalik, R. Stępień, SKwP, Warszawa 2007.
 8. Kamela-Sowińska A., Źródło "polskiego Enronu", w: Zarządzanie fi nansam. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, t. 1, materiały konferencyjne, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 9. Karmańska A., Etyka w dydaktyce rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2005, nr 26 (82).
 10. Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości fi nansowej, Difi n, Warszawa 2009.
 11. Karmańska A., Zarządcze przesłanki imperatywu wyceny bilansowej, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2004.
 12. Maksymiuk K., Polityka bilansowa - sztuka czy kuglarstwo, www.spolkigieldowe.bdo.pl.
 13. Micherda B., Wiarygodność istotną cechą jakościową sprawozdania fi nansowego, "Forum Rachunkowości" 2007, nr 1.
 14. Międzynarodowe Standardy Edukacyjne dla zawodowych księgowych, Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich 2004, nr 12.
 15. Ross S.A., Westerfi eld R.W., Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 16. Szczepankowski P., Jak w praktyce liczyć i poprawnie interpretować wartość EVATM oraz MVA?, "Analiza i Kontrola Finansowa" 2008, nr 38.
 17. Szychta A., Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 18. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu