BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rówińska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Kategorie instrumentów finansowych. Stan obecny, proponowane zmiany
Categories of Financial Instruments Current State, Proposed Changes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 87-100, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rachunkowość, Teoria rachunkowości, Instrumenty finansowe, Wycena instrumentów finansowych
Accounting, Accounting theory, Financial instruments, Financial instruments valuation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie podobieństw i różnic dotyczących zakresu poszczególnych kategorii instrumentów finansowych, a wynikających z regulacji międzynarodowych i polskich. Artykuł wskazuje także zmiany w sposobie klasyfikowania instrumentów finansowych, jakie wynikają z IFRS 9.(fragment tekstu)

The article presents the essence of each category of financial instruments based on international and polish accounting regulations. Principles of measurement of each category (fair value or amortised cost) were stated. Changes, proposed by IASB, in measurement and classifi cation of financial instruments were presented. New rules of classifi cation of financial instrument must be adapted from 2013.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. IFRS 9 Financial Instruments, Classifi cation and measurement, IASB 2009.
  2. Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) 2009, najnowsze zmiany, SKwP, Warszawa 2009.
  3. MSR 39 Instrumenty fi nansowe: ujmowanie i wycena, IASB 2008.
  4. MSSF 7 Instrumenty fi nansowe: ujawnianie informacji, IASB 2008.
  5. Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów fi nansowych, DzU 2001, nr 149, poz.1674, z późn. zm.
  6. Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów fi nansowych, DzU 2008, nr 228, poz. 1508.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223.
  8. Więcław W., Przekwalifi kowania aktywów fi nansowych w świetle polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, w: Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości fi nansowej, red. E. Walińska, Wyd. Ofi cyna, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu