BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Engelgardt Ewa (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Rola wartości godziwej w procesie pomiaru wartości
The Significance of Fair Value in the Process of Value Estimate
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 141-155, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Rachunkowość, Teoria rachunkowości, Wartość godziwa, Pomiar i wycena w rachunkowości
Accounting, Accounting theory, Fair value, Measurement and valuation in accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedmiotem zainteresowania rachunkowości, zarówno teorii jak i praktyki, jest związek między zdarzeniami gospodarczymi a informacjami, które je odzwierciedlają. Informacje te są następnie przekazywane odbiorcom w postaci sprawozdań fi nansowych. Rachunkowość istnieje, by zainteresowanym stronom komunikować o przebiegu procesu gospodarowania, opisując zdolność jednostki gospodarczej do generowania strumienia korzyści ekonomicznych, ryzyko towarzyszące procesowi gospodarowania oraz efektywność wykorzystania zasobów jednostki gospodarczej. Rachunkowość zajmuje się zatem pomiarem wartości ekonomicznej pomnażanej w procesie gospodarowania i komunikowania wyników tego pomiaru. Celem artykułu jest wskazanie podstawowych czynników kształtujących wartość w rachunkowości i ukazanie na tym tle koncepcji wyceny w wartości godziwej.(fragment tekstu)

The article presents the essence of accounting as a process of economic value estimate in the course of business activity. Moreover, it mentions and briefl y specifi es the basic factors affecting the value, including the estimate methods of unit assets and liabilities. The author pays particular attention to fair value, its essence, advantages, disadvantages, as well as its potential practical application.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beaver W.H., Financial Reporting: An Accounting Revolution, Englwood Cliffs, New York 1998.
 2. Burzym E., Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej 1993, nr 23.
 3. Cebrowska T., Nowe podejście do sprawozdawczości fi nansowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2001, nr 4 (60).
 4. Dobija M., Ewolucja koncepcji rachunkowości, kapitału i pieniądza, w: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, red. S. Sojak, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 5. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 1997.
 6. Engelgardt E., Możliwości zastosowania wartości godziwej w praktyce, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2009, nr 51 (107).
 7. Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, red. B. Micherda, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 8. Hendriksen E.A., van Breda A.M., Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002.
 9. Kamela-Sowińska A., Wartość kapitału, w: Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2000.
 10. Luty Z., Problemy wyceny w jednostkach gospodarczych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2001, nr 4 (60).
 11. Misińska D., Wycena zdarzeń gospodarczych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2002, numer specjalny 8 (64).
 12. Ryzyko w rachunkowości, red. A. Karmańska, Difi n, Warszawa 2008.
 13. Schweitzer M., Ambiwalencja teorii rachunkowości: wartość dla akcjonariusza czy wartość dla interesariusza, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2001, nr 6 (62).
 14. Surdykowska S.T., Niektóre aspekty wprowadzenia wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2001, nr 4 (60).
 15. Szychta A., Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości - studium metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 16. Turyna J., Wartości niematerialne i ich wycena w świetle standardów US GAAP oraz MSSF, "Problemy Rachunkowości" 2005, nr 2 (21).
 17. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694, z późn. zm.
 18. Walińska E., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku zysków i strat, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 19. Wójtowicz P., Metodologiczne aspekty badań naukowych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2000, nr 1 (57).
 20. Wójtowicz P., Wykrywanie malowania zysków dokonywanego w celu unikania strat, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2005, nr 30 (86).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu