BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wpływ koncepcji wartości na pomiar wartości ekonomicznej
Impact of Values Concept to Measure the Economics Value in Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 169-183, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rachunkowość, Teoria rachunkowości, Teoria wartości, Wartość ekonomiczna, Pomiar i wycena w rachunkowości
Accounting, Accounting theory, Value theory, Economic value, Measurement and valuation in accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
W procesie tworzenia i wymiany dóbr powstaje wartość, którą ekonomiści próbują oszacować. Ustalenie właściwej wartości jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej dyskutowanych problemów w obszarze nauki i praktyki ekonomii. Trudności z pomiarem wartości wynikają z natury zjawisk ekonomicznych. Wiele z nich nie posiada obiektywnych miar, a tylko miary o charakterze nierealnym (urojonym). Obiektywną i realną, chociaż niedoskonałą ze względu na swą zmienność, miarą zjawisk ekonomicznych jest pieniądz. Nauką zajmującą się pieniężnym pomiarem zjawisk w ujęciu mikroekonomicznym jest rachunkowość. Koncentruje się na pomiarze wartości zasobów ekonomicznych wykorzystywanych w działalności gospodarczej jednostki. Szacowanie tych wielkości sprowadza się do oceny zdolności zasobów do generowania korzyści ekonomicznych w postaci wpływów środków pieniężnych. Wiąże się to z wprowadzeniem do zakresu metodyki rachunkowości wielu szacunkowych metod wyceny estymujących wartość zdarzeń gospodarczych. Celem artykułu jest zaprezentowanie wpływu koncepcji wartości w teorii ekonomii na pomiar wartości ekonomicznej.(fragment tekstu)

In the process of creating and exchange of goods arises the value that economists try to estimate. Diffi culties in measuring of value are the results of the nature of economic phenomena. This article presents the impact of the value concept occurring in the economic theory to measuring the economic value in accounting.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008.
 2. Folkierska A.F., Typy wartości, ich miejsce i funkcjonowanie w kulturze, w: Młodzież a wartości, red. H. Świda, WSiP, Warszawa 1979.
 3. Jevons W.S., The Theory of Political Economy, A.M. Kelley, New York 1957.
 4. Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difi n, Warszawa 2009.
 5. Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 6. Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 7. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Impuls, Warszawa 2009.
 8. Maćkowiak E., Ekonomiczna wartość dodana, PWE, Warszawa 2009.
 9. Mała encyklopedia ekonomiczna, PWE, Warszawa 1974.
 10. Mises L., Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007.
 11. Próchnicki L., Z dziejów myśli ekonomicznej, w: Starożytność - współczesność, Infoplan, Warszawa 2006.
 12. Słownik historii myśli ekonomicznej, red. E. Kundera, Ofi cyna Wydawnicza, Kraków 2004.
 13. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1988.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu