BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skowronek Iwona (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Marketing doświadczeń jako wyznacznik wizerunku i wartości przedsiębiorstwa
The Experiential Marketing as a Determinant of the Image and Value of a Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 209-224, tab., rys., bibliogr. poz. 29
Keyword
Marketing, Wartość przedsiębiorstwa
Marketing, Enterprise value
Note
streszcz., summ..
Abstract
Marketing doświadczeń (experiential marketing - ExM) ukierunkowany na doskonalenie wrażeń klienta w rozmaitych punktach kontaktu nabywcy z firmą, może wspomagać strategie kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa i tym samym przyczyniać się do budowy jego wartości. Celem strategii ExM jest kształtowanie pozytywnych doświadczeń klienta w wymiarze kognitywnym, afektywnym i behawioralnym (konatywnym). Jeśli doświadczenia klientów (czy szerzej, interesariuszy) będą pozytywne, przyczynią się do ukształtowania korzystnych wizerunkowo postaw konsumenckich. Wyrazem tych postaw są m.in. satysfakcja, rzecznictwo i lojalność klientów, będące zarazem ważnymi czynnikami budowy wartości przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Aimed at improving the customer experience in a variety of points of the buyer contact with the company, the experiential marketing (ExM) can support the corporate image strategies and, thereby, contribute to building its value. The aim of the ExM strategy is to develop positive customer experience in the cognitive, affective and behavioral (conative) dimensions. If the customers' (or, more broadly, the stakeholders') experience is positive, it will contribute to the formation of consumer attitudes that are favorable to the image. These attitudes express themselves as, among others, the customer sa-tisfaction, advocacy and loyalty which are also important factors in building the company value. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barlow J., Maul D., Emotional value, Berrett-Koehler, San Francisco 2000, p. 2, 110, 161, 211, 218.
 2. Barlow J., Stewart P., Branded Customer Service: the new competitive edge, Berrett- Koehler Publishers, Inc. San Francisco 2004, p. 223.
 3. Dobiegała-Korona B., Klient kapitałem przedsiębiorstwa, [w:] Dobiegała-Korona B., Herman A. (red.), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006, s. 97.
 4. Dobiegała-Korona B. (red.), Konkurowanie o klienta e-marketingiem, Difin, Warszawa 2004, s. 17, 36, 66, 69, 70, 76.
 5. Dobiegała-Korona B., Wartość dla klientów generatorem wartości przedsiębiorstwa, [w:] Dobiegała-Korona B., Herman A. (red.), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006, s. 225-226.
 6. Dobiegała-Korona B., Zarządzanie wartościami dla klienta (wybrane aspekty), [w:] Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.), W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania, Wyd. I, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 36.
 7. Gitomer J., Customer Satisfaction is Worthless, Customer Loyalty is Priceless, Bard Press, Austin, Texas 1998, p. 81, 106-107, 244, 259.
 8. Gobé M., Emotional branding, Allworth Press, New York 2001, p. 267-269.
 9. Goodman J.A., Strategic Customer Service: Managing the Customer Experience to Increase Positive Word of Mouth, Build Loyalty and Maximize Profits, AMACOM, New York 2009.
 10. Grönroos Ch., Service Management and Marketing: Customer Management in Service Competition, Third Edition, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester 2007.
 11. Hill D., Emocjonomika, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2010.
 12. Hill N., Alexander J., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 13. Hultén B., Broweus N., van Dijk M., Sensory Marketing, Palgrave Macmillan, Hampshire 2009.
 14. Kilian K., Experiential marketing and Brand Experinences: A Conceptual Framework, [in:] Lindgreen A., Vanhamme J., Beverland M.B. (eds.), Memorable Customer Experiences: A Research Anthology, Gower Publishing, Farnham, Surrey 2009.
 15. Kotler P., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 16. Krishna A. (ed.), Sensory Marketing: Research on the sensuality of products, Routledge Taylor & Francis Group, New York, 2010.
 17. Lanier C.D. Jr., Hampton R.D., Experiential Marketing: Understanding the Logic of Memorable Customer Experiences, [in:] Lindgreen A., Vanhamme J., Beverland M.B. (eds.), Memorable Customer Experiences: A Research Anthology, Gower Publishing, Farnham, Surrey 2009.
 18. Lenderman M., Experience the Message. How Experiential Marketing Is Changing the Brand World, Carrol & Graf Publishers, New York 2006.
 19. Mazurek - Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 20. Press M., Cooper R., The Design Experience: The Role of Design and Designers in the Twenty-First Century, Ashgate Publishing, Burlington 2003.
 21. Reichheld F.F., Teal T., Efekt lojalności, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 22. Rosłan M., Mazerant A., Kozankiewicz J., Wiarygodność marketingu doświadczeń, Marketing w Praktyce, luty 2009, nr 2.
 23. Schmitt B.H., Rogers D.L. (eds.), Handbook on Brand and Experience Management, Edward Elgar Publishing, Massachusetts 2008.
 24. Shaw C., Revolutionize Your Customer Experience, Palgrave Macmillan, New York 2005.
 25. Shaw C., The DNA of Customer Experience. How Emotions Drive Value, Palgrave Macmillan, New York 2007.
 26. Shaw C., Ivens J., Building Great Customer Experiences, Palgrave Macmillan, Hampshire 2002.
 27. Smilansky S., Experiential Marketing: A practical guide to interactive brand experiences, Kogan Page, London and Philadelphia 2009.
 28. Smith S., Wheeler J., Managing the customer experience. Turning customers into advocates, Prentice Hall, London 2002.
 29. Wilburn M., Managing the Customer Experience: A Measurement-Based Approach, ASQ Quality Press, Milwaukee, 2006
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu