BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Melania (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Marka jako składnik majątku niewidzialnego - rozważania z perspektywy rachunkowości
Brand as the Component of Invisible Property - Discussion From the Perspective of Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 319-332, tab., bibliogr. poz. 15
Keyword
Marka, Rachunkowość
Brand, Accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Składniki majątku niewidzialnego (w tym marka) przede wszystkim charakteryzują się niematerialną formą. Znaczenie marki dla współczesnego przedsiębiorstwa jest nie do przecenienia, ponieważ kształtuje ona przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku i pozyskuje klientów. W artykule zwrócono uwagę na cechy charakterystyczne majątku niewidzialnego i jego interpretację z punktu widzenia metody bilansowej, odnosząc te rozważania również do marki i jej kapitału. Każda marka ma swój kapitał, który świadczy o jej możliwościach w przyszłości. W chwili obecnej rachunkowość nie ujawnia jednocześnie marki i jej kapitału. W związku z tym informacja o marce nie jest pełna. W przeważającej części marka nie jest identyfikowalna i widzialna w księgach rachunkowych i sprawozdawczości finansowej, ponieważ nie spełnia wymogów i zasad prawa bilansowego. Analizując przyczyny pojawienia się marki w przedsiębiorstwie można wyróżnić nabytą markę i wewnętrznie wytworzoną markę. Wyodrębnienie tych dwóch rodzajów marek wpływa na pojawienie się wielu problematycznych kwestii w obrębie rachunkowości związanych m.in. z klasyfikacją, wyceną (i korygowaniem wartości) oraz ujawnianiem marki. Problemy te stanowią wyzwania współczesnej rachunkowości. Nabyta marka jest prezentowana w księgach rachunkowych i sprawoz-dawczości finansowej w zależności od możliwości jej wyodrębnienia jako wartości niematerialne i prawne - znak towarowy lub nabyta wartość firmy (pozycje aktywów). Jej kapitał nie jest wyodrębniany, najprawdopodobniej współtworzy on kapitał własny przedsiębiorstwa. Natomiast obowiązujące prawo bilansowe i międzynarodowe standardy w zakresie rachunkowości nie zezwalają na ujawnianie marki wewnętrznie wytworzonej, chociaż stanowi ona szczególny zasób przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na kształtowanie rynkowej wartości przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The components of invisible property (including brand) are mainly characterized by an immaterial form. The significance of a brand for a contemporary enterprise may never become overestimated since it influences com-petitive advantage of an enterprise and helps in winning clients. The article focuses its subject matter on the attributes characteristic for invisible property and its interpretation from the perspective of balance method, and also relates these considerations to brand concept and its capital. Each brand has its own capital which constitutes the evidence of its future capacity. Currently, accounting system does not present either a brand or its capital, at the same time. Therefore, information about a brand is not complete. In the majority of cases a brand is not identifiable and visible in accounting books and financial reporting, since it does not meet the requirements and rules of balance law. Having analyzed the reasons for a brand occurrence in an enterprise two types of a brand may be distinguished: an acquired brand and an internally established brand. Distinguishing these two types results in numerous problematic issues within the domain of accounting and related, among others, to problems of classification, valuation (and value adjustment) as well as brand presentation. These problems constitute major challenges for contemporary accounting. An acquired brand is presented in accounting books and financial reporting, depending on possibilities for its presentation, as intangible assets - trade mark or purchased company value (assets items). Its capital is not distinguished and it, most probably, co-constitutes an enterprise entity. However the balance law, currently in force, as well as international financial report-ing standards in accounting do not allow for the presentation of an internally established brand, even though it constitutes a very particular resource of an enterprise which, to a large extend, influences this enterprise market value. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, PWE, Warszawa 1998.
 2. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001.
 3. Karmańska A., Aktualizacja wartości firmy, "Rachunkowość" nr 2/2009.
 4. Kłeczek R., Silna marka z punktu widzenia nabywcy [w:] Kall J., Kłeczek R., Sagan A., Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 5. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 1999.
 6. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów" (Dz. Urz. Min. Fin. 2007 nr 8, poz. 46).
 7. Marciniak M., Marka - składnik luki sprawozdawczej przedsiębiorstw, "Rachunkowość" nr 5/2009.
 8. Marcinkowska M., Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnej firmy, [w:] red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Wycena i zarządzanie wartością firmy, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2004.
 9. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), tom I, MSR 36, 38, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 10. Sadowski P., Rozliczenie różnicy między ceną przejętej spółki a wartością godziwą jej aktywów netto, "Rachunkowość" nr 1/2011.
 11. Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
 12. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000 nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
 14. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 nr 49, poz. 508 z późn. zm.).
 15. Zaborowska R., Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznań 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu