BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chomać Ewa (Uniwersytet Szczeciński, doktorant)
Title
Endogeniczne determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Endogenous Determinants in Growth Value of Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 351-358, rys., bibliogr. poz. 5
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo
Enterprise value, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
W naznaczonych kryzysem warunkach gospodarowania coraz częściej podkreśla się znaczenie zarządzania zapewniającego płynność funkcjonowania przedsiębiorstwa na bardzo niestabilnym rynku. Zarządzania warunkującego przetrwanie a także rozwój przedsiębiorstwa w długim okresie. Gospodarowania, którego podstawowym punktem odniesienia jest pryzmat maksymalizacji jego wartości. Identyfikacja i ocena czynników determinujących wzrost wartości przedsiębiorstwa - pochodzących z jego szeroko rozumianego otoczenia, ułatwić może wypracowanie skutecznej koncepcji wzrostu firmy. Koncepcji opartej o rzeczywiste źródła sygnałów dla szansy rynkowej podmiotu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

In conditions marked with the crisis of management, more and more of-ten emphases are put on management ensuring a proper functioning of any company in very unstable market by guaranteeing the liquidity of the enter-prise. Management ensuring right conditions to surviving as well as development of the company in a long term. Managing company, in which the basic priority is seen as a goal in maximizing its value. Identification and evaluation of the factors determining growth of the en-terprise, coming from its widely understood environment, can facilitate to work out an effective concept for company development. A concept based on a real sources of signals for market opportunity of the economic entity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borowiecki R., Jaki A.: Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości. Wyd. Zakamycze, Kraków 2000.
  2. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
  3. Herman A., Szablewski A., Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 1999.
  4. Janasz W. (red), Elementy strategii rozwoju przemysłu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
  5. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu