BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frąś Józef, Siwkowski Marek
Title
Metody i techniki zarządzania jakością
Methods and Techniques of Quality Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 369-380, rys., tab., bibliogr. poz. 7
Keyword
Jakość, Przedsiębiorstwo, Zarządzanie
Quality, Enterprises, Management
Note
streszcz., summ..
Abstract
W pracy przedstawiono podstawowe narzędzia stosowane w Zarządzaniu Jakością. Zaprezentowano w niej szereg podstawowych metod i technik rozwiązywania problemów jakości stosowanych w organizacjach. Omówiono istotę prezentowanych zagadnień, jak również metody pozwalające sterować procesami produkcji w sposób kontrolowany i ukierunkowany na jakość. Narzędzia te powinny w danej organizacji posłużyć jako sposób na identyfikowanie, mierzenie i usuwanie występujących problemów. Zakończenie podsumowuje opisywane narzędzia sterowania jakością. W opracowaniu posłużono się metodami analizy i syntezy, przedmiotem studium są metody i techniki jako narzędzia unikania, przeciwdziałania wadom ukierunkowanym na jakość.(abstrakt oryginalny)

In this dissertation there are the basic instruments in quality management presented. Many fundamental methods and techniques of solving quality problems used in organizations are described in this thesis. The essence of the presented problems is discussed, as well as methods allowing to manipulate the production processes, in a controlled and quality focused manner. These instruments should serve as a way of identifying, measuring and removing appearing problems in a particular organization. The end of this dissertation is a summary of described instruments of quality management. There are methods of analysis and synthesis used in this thesis. The subject of the study is aimed at the methods and techniques as ways of avoiding and acting against shortcomings, focused on quality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brudlak J.J, Zarządzanie wiedzą, a proces innowacji, SGH, Warszawa, 2005.
  2. Corejowa T., Borkowski S, Instrumenty rozwiązywania problemów w zarządzaniu, WSYiM Sosnowiec, 2004.
  3. Konarzewska-Gubała E., Zarządzanie przez jakość, AE, Wrocław 2003.
  4. Frąś J., Zarządzanie jakością usług w instytucjach publicznych, US Szczecin, 2008.
  5. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa, 2008.
  6. Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa, 2005.
  7. Wolniak R., Skotnicka B., Metody i narzędzia zarządzania jakością, WP Śląsk, 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu