BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hajduga Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Czynniki determinujące systemy rachunkowości
Factors Determining Accounting Systems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 403-412, tab., bibliogr. poz. 15
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Klient
Enterprise value, Enterprises, Customer
Note
streszcz., summ..
Abstract
Prawidłowe rozpoznanie różnic w rachunkowości poszczególnych państw i sposoby ich niwelowania wymagają uwzględnienia między innymi czynników historycznych, wielonarodowości państwa, czynników ekonomicznych, prawnych, kulturowych. W literaturze przedmiotu można spotkać się z wieloma klasyfikacjami systemów rachunkowości na świecie. W artykule zaprezentowano klasyfikacje według różnych autorów, między innymi są to: C. Nobes, R. Parker, S. Lawrence, M. Z. Igball, T. U. Melcher, A. A. Elmallah, G. G. Mueller, A. d'Arcy, G. Hofstede, S. J. Gray. Artykuł jest próbą usystematyzowania ogólnych klasyfikacji systemów rachunkowości oraz zaprezentowania tych czynników, które pojawiają się w tych klasyfikacjach najczęściej.(abstrakt oryginalny)

Proper recognition of differences in accounting systems characteristic for particular countries, and methods for eliminating them, requires taking certain factors into consideration, e.g.: historical factors, country multinationality, economic, legal or cultural factors. Professional literature pre-sents many classifications of accounting systems worldwide. The article dis-cusses classifications quoted by different authors, among others by: C. Nobes, R. Parker, S. Lawrence, M. Z. Igball, T. U. Melcher, A. A. Elmallah, G. G. Mueller, A. d'Arcy, G. Hofstede, S. J. Gray. The article is an attempt to systematize general classification of accounting systems and present these factors which are included, most frequently, in these classifications.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Foremna - Pilarska M., Radawiecka E., Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Difin, Warszawa 2000.
 2. Gierusz J., Argumenty za i przeciw harmonizacji i standaryzacji rachunkowości, [w:] Rachunkowość międzynarodowa. Red. L. Bednarski, J. Gierusz, PWE, Warszawa 2001.
 3. Hofstede G., Hofstede G. J., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. PWE, Warszawa 2007.
 4. Igball M. Z., Melcher T. U., Elmallach A. A., International accounting, Global Perspectiv. International Thomson Publishing, Prentice Hall, USA 1997.
 5. Jaruga A. A., Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja i standaryzacja, [w:] Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, red. A. A. Jaruga, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2002.
 6. Kortum D., Klasyfikacja rachunkowości międzynarodowej i jej podstawowe wzorce [w:] Rachunkowość międzynarodowa. Red. L. Bednarski, J. Gierusz, PWE, Warszawa 2001.
 7. Krasodomska J., Anglosaski i kontynentalny model rachunkowości na przykładzie wybranych krajów [w:] Zeszyty teoretyczne rachunkowości. T.55. SKwP, Warszawa 2010.
 8. Lawrence S., International accounting. International Thomson Business Press, London 1996.
 9. Mućko P., Systemy rachunkowości na świecie [w:] Rachunkowość międzynarodowa. Red. K. Winiarska. ODDK, Gdańsk 2009.
 10. Mueller G. G., Accounting principles generaly accepted in the U. S. versus those accepted elsewhere. "International Journal of Accounting", Spring 1968.
 11. Nobes C., Parker R., Comparative international accounting - 5th ed. Prentice Hall, London 1998.
 12. Radebaugh L. H., Gray S. J., Black E. L., International accounting and multinational enterprises, 6th edition. John Wiley & Sons, New York 2006.
 13. Surdykowska S. T., Rachunkowość międzynarodowa. Zakamycze, Kraków 1999.
 14. Zabłocka S., Czynniki determinujące rachunkowość w aspekcie międzynarodowym [w:] Rachunkowość międzynarodowa. Red. L. Bednarski, J. Gierusz. PWE, Warszawa 2001.
 15. Zabłocka S., Istota standaryzacji i harmonizacji [w:] Rachunkowość międzynarodowa. Red. L. Bednarski, J. Gierusz. PWE, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu