BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jankowska Ewa, Siemiątkowski Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Poziom rozwoju ekonomiczno-społecznego a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wybranych krajach UE
The Level of Economic and Social Development and the In-Flow of Foreign Direct Investments in Selected EU Countries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 413-424, rys., bibliogr. poz. 21
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Klient, Analiza zależności
Foreign investment, Direct investments, Customer, Dependency analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Podstawowym celem artykułu jest analiza zależności występujących pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych a zmianami zachodzącymi w poziomie rozwoju ekonomiczno - społecznego państw. Analizie poddano dwie grupy krajów Unii Europejskiej: wybrane kraje tzw. "starej" UE (Francję, Hiszpanię, Niemcy i Wielką Brytanię) oraz cztery kraje tzw. "nowej" Unii (Czechy, Polskę, Słowację i Słowenię). Wybór takiego obszaru badawczego wydaje się być uzasadniony faktem, iż zdolności nabywcze konsumentów (a tym samym popyt realny) w dużej mierze zależą od poziomu życia (wyznaczonego poziomem rozwoju gospodarczo - społecznego). W artykule omówiono czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Determinanty napływu BIZ podzielono (w ujęciu teoretycznym) na cztery grupy: ekonomiczne, formalno - instytucjonalne, naturalne oraz społeczno - kulturowe. W pracy dokonano również analizy zmian za-chodzących w latach 2000 - 2009 w: - poziomie życia wybranych krajów, wykorzystując w tym celu wskaźnik rozwoju społecznego HDI, - napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do wskazanych krajów. Przeprowadzona analiza pozwoliła na sformułowanie wniosków, które autorzy zamieścili w końcowej części artykułu. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is the analysis of the relations between the inflow of foreign direct investments (FDI) and changes in the level of economic and social development of selected states. Two groups of countries of the Eu-ropean Union are analyzed: four countries of so called "old" EU (i.e. France, Spain, Germany and Great Britain) and four countries of so called "new" EU (Czech Republic, Poland, Slovenia, Slovakia). The choice of this research area seems to be justified by the fact that the purchasing power of consumers (and thus the demand for real) depend on the quality of life (designated by the level of economic and social development). The article discusses the factors affecting the inflow of foreign direct in-vestment. Determinants of FDI inflows divided (in theory) into four groups: economic, formal - institutional, natural and socio - cultural. The paper also analyses the changes in the years 2000 - 2009 in: - living standards of selected countries, using the Human Development Index HDI, - inflow of foreign direct investment to the countries concerned. The analysis allowed to formulate conclusions, which the authors have placed at the end of the article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beyond scarcity: Power, poverty and the global water crisis, Human Development Report 2006, UNDP, New York 2006.
 2. Cultural Liberty in Today's Diverse World, Human Development Report 2004, UNDP, New York 2004.
 3. Deepening Democracy in a Fragmented World, Human Development Report 2002, UNDP, New York 2002.
 4. Fighting climate change: Human solidarity in a divided world, Human Development Report 2008, UNDP, New York 2008.
 5. Golimowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, PWN, Warszawa 1994.
 6. Górniewicz G., Siemiątkowski P., Wprowadzenie do międzynarodowych przepływów kapitału, TNOiK, Toruń 2006.
 7. Human Rights and Human Development, Human Development Report 2000, UNDP, New York 2000.
 8. International Cooperation at a Crossroads: Aid, Trade and Security in an Unequal World, Human Development Report 2005, UNDP, New York 2005.
 9. Making New Technologies Work for Human Development, Human Development Report 2001, UNDP, New York 2001.
 10. Millenium Development Goals: A Compact Among Nations to End Human Poverty, Human Development Report 2003, UNDP, New York 2003.
 11. Ostasiewicz W. (red.), Metodologia pomiaru jakości życia, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław 2002.
 12. Ostasiewicz W. (red.), Ocena i analiza jakości życia, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław 2004.
 13. Overcoming barriers: Human mobility and development, Human Development Report 2009, UNDP, New York 2009.
 14. Panek T., Szulc A. (red.), Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 15. Siemiątkowski P., Determinanty ekonomiczne napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, [w:] E. Urbańczyk (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, tom 1, Wydawnictwo KREOS, Szczecin 2005.
 16. Siemiątkowski P., Potencjalne korzyści i zagrożenia dla kraju importera bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] S. Pangsy Kania i G. Szczodrowski (red.), Polityka i rozwój gospodarczy Polski w UE. Ocena i perspektywy, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 17. Tomczyk-Tołkacz J. (red.), Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze. Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem, Jelenia Góra 2003.
 18. Word Investment Report 2002. Transnational Corporations and Export Competitiveness, UNCTAD, New York and Geneva 2002.
 19. World Investment Report 2005, Transnational Corporations, and the Internationalization of R&D, UNCTAD, New York and Geneva 2005.
 20. World Investment Report 2008, Transnational Corporations, and the Infrastructure Challenge, UNCTAD, New York and Geneva 2008.
 21. World Investment Report 2010, Investing in a Low-Carbon Economy, UNCTAD, New York and Geneva 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu