BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białas Małgorzata (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Problemy z ustaleniem wyniku finansowego w rachunku zysków i strat
Problems Related to the Estimation of the Profits or Losses in the Income Statement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 213-223, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rachunkowość, Wynik finansowy, Rachunek zysków i strat
Accounting, Financial performance, Profit and loss statement
Note
streszcz., summ..
Abstract
Duże znaczenie w kształtowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej mają przyjęte rozwiązania systemowe rachunkowości. Często za jeden z podstawowych celów rachunkowości przyjmuje się pomiar wyniku finansowego. Dlatego ważnym elementem sprawozdania finansowego jest rachunek zysków i strat, w którym wykazuje się osiągnięte wyniki finansowe z poszczególnych rodzajów działalności. Można jednak zaobserwować, że istnieje obecnie tendencja do ujmowania w tym sprawozdaniu nie tylko przychodów i kosztów będących wynikiem prowadzonej działalności, ale również innych elementów powstałych w rezultacie wyceny składników bilansu. W związku z tym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie tych czynników, które mogą powodować zniekształcenie wyniku finansowego.(fragment tekstu)

The subject of this paper is an income statement. It includes the information about the elements which could change the value of the final profi t or loss. Additionally this paper describes the survey results, showing, how often the investors rely on the financial statements.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gierusz J., Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia, klasyfikacja, zakres ujawnień, ODDK Sp. z o.o., Gdańsk 2005.
  2. Gmytrasiewicz M., Dyskusyjne metody ustalania i prezentacji wartości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2009, nr 53 (109).
  3. Micherda B., Problemy wiarygodności sprawozdania fi nansowego, Difin, Warszawa 2006.
  4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. 1: Założenia koncepcyjne, par. 9, Warszawa- Londyn 2004.
  5. Skrzywan S., Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1971.
  6. Szewc M., Czy inwestorzy doceniają sprawozdania finansowe?, "Rachunkowość" 2009, nr 9.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu