BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kumor Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Strojek-Filus Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Odzwierciedlenie skutków upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym
Showing the Effects of Insolvency of an Entity in a Financial Statement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 271-281, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rachunkowość, Upadłość przedsiębiorstwa, Likwidacja przedsiębiorstwa, Sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Accounting, Enterprise bankruptcy, Closing down of business, Financial statements, International Accounting Standards (IAS)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Niniejsze opracowanie jest poświęcone specyfice sprawozdawczości finansowej jednostek postawionych w stan upadłości. Celem opracowania jest wskazanie rozbieżności w polskim prawie upadłościowym, prawie bilansowym oraz Międzynarodowych Standardach Rachunkowości w zakresie proc(fragment tekstu)

Provision of business unit in bankruptcy position requires to start of suitable procedures to result from the bankruptcy law to satisfy requirement of the accounting law. The most important problem of bankruptcy proceedings is valuation of assets in the bankruptcy unit, the valuation of the bankruptcy property and issue of the financial statement. There are a lot of divergences between the principles of the bankruptcy and accounting law. The aim of this article is indication and interpretation above divergences.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauer K., Wycena majątku trwałego przedsiębiorstw zagrożonych upadłością likwidacyjną według MSSF/MSR oraz znowelizowanej ustawy o rachunkowości, w: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Analiza standardów rachunkowości, red. Z. Messner, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2006.
 2. Czerny J., Wycena w przedsiębiorstwie postawionym w stan upadłości, w: Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, red. T. Kiziukiewicz, Difi n, Warszawa 2009.
 3. Jędrzejewski S., Zasady wyceny majątku przedsiębiorstwa w upadłości, "Rachunkowość" 2009, nr 9.
 4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007, SKwP 2007.
 5. Rachunkowość fi nansowa i podatkowa, red. T. Cebrowska, PWN, Warszawa 2005.
 6. Rachunkowość zaawansowana, red. K. Winiarska, Ofi cyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 7. Woźniak P., Jak sprostać wymogom sprawozdawczości fi nansowej w obliczu kryzysu?, "Wiedza i Praktyka" 2009.
 8. Wrześniewski P., Zmiany w procedurze upadłościowej, "Rachunkowość" 2009, nr 6.
 9. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037, z poźn. zm.
 10. Ustawa z dnia 15 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223, z poźn. zm.
 11. Ustawa z 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU 2003, nr 60, poz. 535, z poźn. zm.
 12. Zgłoszenie upadłości, Infor Ekspert, http://doradca.infor.pl/dzial/zgloszenie_upadlosci, 11.03.2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu