BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karbownik Andrzej (Politechnika Śląska), Jonek-Kowalska Izabela (Politechnika Śląska)
Title
Udział kosztów wytwarzania w kształtowaniu wartości przedsiębiorstw górniczych
Contribution of Production Costs in Creating Mining Enter-Prises' Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 431-442, rys., tab., bibliogr. poz. 11
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Górnictwo
Enterprise value, Enterprises, Mining sector
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule postawiono tezę, stanowiącą, że zahamowanie wzrostu kosztów wytworzenia umożliwiłoby radykalny wzrost wartości przedsiębiorstw górniczych. By ją zweryfikować wybrano i scharakteryzowano metodę pomiaru wartości przedsiębiorstwa. Następnie przy wykorzystaniu koncepcji EVA oszacowano wartość badanego przedsiębiorstwa górniczego w latach 2005-2009 w ujęciu rzeczywistym i potencjalnym - przy utrzymaniu poziomu kosztów wydobycia z 2006 roku. Po ocenie roli kosztów wytworzenia w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa górniczego uszczegółowiono także strukturę tych kosztów w celu wskazania operacyjnych kosztowych determinant wartości przedsiębiorstw górniczych. (abstrakt oryginalny)

The article poses the thesis, which states that the inhibition of production costs in mining enterprises would allow a radical increase in their value. In order to verify it at the beginning the method of measuring the enterprise's value was selected and characterized. Then, using the concept of EVA, the value of Polish mining enterprise was estimated in the years 2005-2009 in real and potential perspective. Real view included historical production costs and potential view included production costs maintained at the level of 2006. After estimating the role of production costs in creating mining enterprises' value the structured of those costs was detailed in order to identify operational determinants of mining enterprises' value. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boulton R.E.S., Libert B.D., Samek S. M., Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce, WIG - Press, Warszawa 2001.
 2. Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2003.
 3. Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Monografie i Opracowania nr 143, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 4. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998.
 5. onek-Kowalska I., Problemy motywacji w przedsiębiorstwach przemysłu wydobywczego, [w:] Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, pod red. F.Byloka i M.Harciarka, Seria Monografie nr 160, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
 6. Malinowska U., Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin 2001.
 7. Marcinowska M., Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000.
 8. Melich M., Wycena wartości firmy, [w:] Wycena i zarządzanie wartością firmy, pod red. A. Szablewskiego, R. Tuzimka, Poltext, Warszawa 2004.
 9. Sierpińska M., Kustra A., Sposoby ujęcia kosztów w cyklu życia projektu górniczogeologicznego, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", Wydawnictwo IGSMiE PAN, Zeszyt Specjalny nr 2.
 10. Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa - Kraków 1999.
 11. Turek M., Skrzyński K., Smoliński A., Structure And Changes Of Production Costs In 1998-2005 In The Polish Hard Coal Industry, ,,Gluckauf" 2008, Nr. 10.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu